Til hovedinnhold

Ressursregnskapet i reindriften for 2022

Ressursregnskap for reindriftsnæringen er en årlig rapport om ressurssituasjonen i næringen. I 2022 var det 217.800 dyr i reindrifta. Det var økte slaktetall både i områdene Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Sør-Trøndelag/Hedmark.

Rapporten bygger hovedsakelig på de opplysninger som framkommer i reineiernes reindriftsmeldinger og søknader om erstatning for rovvilttap, samt opplysninger fra slakteri.

I rapporten belyser vi forhold som beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon og tap for reindrifta i hele landet. Dette gir informasjon om økologisk bærekraft, dyrevelferd og optimalisering av årlig produksjon.

I reindrifta for 2022 var det 217.800 dyr. Det ble slaktet 70.500 reinsdyr på landsbasis i driftsåret fra 1. april 2021 til 31. mars 2022. I kvantum utgjorde det 1.601 tonn. Dette er en oppgang fra året før og skyldes hovedsakelig en oppgang i slakteuttak i områdene Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Sør-Trøndelag/Hedmark.

Her kan du lese rapporten i sin helhet

Rapporten utgis av Landbruksdirektoratet, og har vært utgitt årlig siden 1980-tallet. De første årene ble den utgitt som Melding om reindrift.

Fakta om reindrift i Norge

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er igjen inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i et større antall samiske reinbeitedistrikter. Utenfor det samiske reinbeiteområdet utøves reindrift på særskilt grunnlag i Trollheimen, i Rendalen og i Valdres. I Nord-Gudbrandsdalen utøver fire reinlag ikke-samisk reindrift.  

Rein på vandring_topp-bilde hovedside.jpg

Reindriften er en nomadisk driftsform som utnytter utmarksbeiter gjennom regionale trekk med årstidene. Rein lever året rundt på utmarksbeite, hvor den er prisgitt uforutsigbare værforhold og variasjoner i tilgang og kvalitet på beitet både mellom årstider og mellom år. Et reindriftsår består av åtte årstider med ulike behov for beiter. Innenfor hvert av disse års avsnittene varierer beitetilbudet som følge av klimatiske faktorer, lokalitet og årstidsvariasjoner.

Målene med reindriftspolitikken er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Les mer om reindriftsnæringen på våre nettsider