Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/25

​​Presiseringer for tilskudd ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd - søknadsåret 2023​

1. Tilskudd ved produksjonssvikt

Fastsatte og iverksatte tiltak innen tilskudd ved produksjonssvikt 

Høsting av korn som grovfôr  

Foretak som velger å fôrhøste eller beite umodent korn på deler eller hele åkeren, vil få tilskudd ved produksjonssvikt beregnet som i vekstgruppe korn.  

Veiledning for søker og for statsforvalterens beregning av tilskudd:  

Det høstede eller beitede grovfôret regnes om til korn, som del av skadeårets avling for kornarealet. 

Statsforvalteren skal legge bestemmelsene i sats- og beregningsforskriften § 9 (Skadeårets avling – produksjonssvikt grovfôr i foretak med husdyr) til grunn for beregning av antall FEm grovfôr som er høstet eller beitet på kornarealet. Antall FEm regnes deretter om til kg korn, der 1 FEm tilsvarer 1 kg korn. 

Ved søknad om tilskudd ved produksjonssvikt, fyller foretaket ut én søknad samlet for det opprinnelige kornarealet. Dersom foretaket har høstet deler av arealet som modent korn og deler av arealet som umodent korn til surfôr eller ved beiting (omregnet til korn), utgjør skadeårets avling summen av dette. For å kunne beregne høstet grovfôravling på arealet, må foretaket oppgi avlingsmengde i antall rundballer eller m3 silo. For å kunne beregne avling tatt opp på beite, må foretaket oppgi dyreslag, antall dyr og antall beitedager.  

Foretakets gjennomsnittsavling fastsettes i kg/dekar for hver enkelt vekst og basert på dokumenterte salgskvanta, i henhold til gjeldende regelverk. 

Tilskuddsberegning ved høsting av avling fra vekst nummer 2 på kornarealer 

Eventuell avling foretaket får dersom det sår raigras eller annet egnet grønnfôr som vekst nummer 2 etter fôrhøsting/beiting av umoden kornåker, eller konstatert totalsvikt og nedpløying av kornavling, skal ikke regnes inn som skadeårets avling.  

Høsting av grovfôr på arealer avsatt til økologisk grønngjødsling og fangvekster  

Grovfôr høstet eller beitet på arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling, skal ikke regnes inn som skadeårets avling. Det samme gjelder for arealer med fangvekster, jamfør regionalt miljøtilskudd, der fangveksten er høstet som grovfôr eller beitet. 

Presiseringer av ordinært gjeldende regelverk 

Med unntak av de spesifiserte tiltakene ovenfor, gjelder det ordinære regelverket for tilskudd ved produksjonssvikt, herunder dokumentasjonsplikt samt plikten til å forebygge og begrense tap mv. Dette regelverket er nærmere omtalt i rundskriv 2022/65.  

Ikke høsting av areal 

Konsekvensen av å ikke høste areal er normalt at retten til tilskudd for det uhøstede arealet bortfaller. Dette går fram av ordningens tapsbegrensningsplikt. Ved liten eller tapt kornavling, kan det være ønskelig å harve eller pløye ned uhøstet avling med liten verdi. For at slikt areal skal være berettiget tilskudd ved produksjonssvikt, bør det innhentes bekreftelse fra kommune eller statsforvalter på at avlingen er tapt, før arealet harves/pløyes. Det vises for øvrig til gjeldende regelverk og rundskriv 2022/65. 

Krav til dokumentasjon 

Det er et vilkår for ordningen at foretaket melder om produksjonssvikt til kommunen «uten ugrunnet opphold», det vil si så raskt man ser at skade har oppstått eller vil kunne oppstå. Meldingen sendes elektronisk via Altinn. Det er ingen lemping i kravene til å dokumentere skade og skadeårsak, og ansvaret for dette ligger til det enkelte foretak. Dersom det i tillegg er andre skadeårsaker enn klimatiske, dekkes ikke dette av ordningen. 

Eksempler på praktiske problemstillinger  

Nedenfor er det tatt inn eksempler på praktiske problemstillinger som kan være aktuelle som følge av tørkesituasjonen, og hvordan disse kan håndteres.  

  • En kornprodusent med produksjonssvikt som velger å la åkeren stå fram til modning og tresking, søker tilskudd i vekstgruppe korn.  
  • En kornprodusent som velger å høste umoden kornåker for salg som grovfôr, søker tilskudd i vekstgruppe korn. Grovfôravlingen omregnes til korn og inngår i skadeårets avling.  
  • En produsent som etter høsting av modent eller umodent korn etablerer en ny produksjon (raigras eller annet egnet grønnfôr), skal søke om tilskudd i vekstgruppe korn. Grovfôravlingen omregnes til korn og inngår i skadeårets avling. Avlingen fra en vekst nummer 2 skal ikke medregnes som skadeårets avling.  
  • Dersom en kornprodusent i stedet for å høste det skadede kornarealet overlater disposisjonsretten til arealene til en annen produsent – til beiting eller høsting og med eller uten produksjon av en vekst nummer 2, er det kornprodusenten som har rett til eventuelt tilskudd ved produksjonssvikt i vekstgruppe korn.  

Fant du det du lette etter?