Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/25

​​Presiseringer for tilskudd ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd - søknadsåret 2023​

3. Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Fastsatte og iverksatte tiltak innen regionalt miljøtilskudd (RMP) 

RMP-tilskudd til "ingen jordarbeiding om høsten" ved såing av ettervekst innen 1. august 

Det regionale miljøtilskuddet «Ingen jordarbeiding om høsten» gjelder for arealer med korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster dersom arealet ikke jordarbeides om høsten og frem til 1. mars året etter. Eng og radkulturer omfattes ikke av ordningen. Dette jf. § 27 i Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026. Tiltakets hovedformål er å redusere jordtap og avrenning av næringsstoffer utenfor vekstsesongen. 

Tiltaket gjelder også om det jordarbeides og sås ettervekst innen 1.august for de tørkerammede fylkene i 2023. Det er ingen restriksjoner på jordarbeidingsmetode før såing av ettervekst innen 1.august. Etterveksten kan ikke være hovedvekst i 2024. 

Fangvekster 

Areal med ettervekst kan være berettiget regionalt miljøtilskudd for fangvekster om vilkårene for fangvekster er oppfylt med tilpasning for 2023 (jf. §41 Fangvekster sådd som underkultur og §42 Fangveskt sådd etter høsting i Instruks for regionalt miljøprogram 2023-2026). 

Fangveksten skal være godt etablert om høsten, men skal ikke være hovedvekst året etter at den er sådd. Arealet skal ikke sprøytes eller gjødsles i etableringsåret. Det er tillatt å bruke egenprodusert kompost for fangvekster sådd som underkultur. Arealet skal ikke jordarbeides før 1.mars året etter søknadsåret. 

Gjeldende regelverk åpner for at fangvekster kan høstes så fremt de fortsatt opprettholder sin funksjon. Det vil si at de må være godt etablert med god rotstruktur og tett plantedekke. 

Tilskudd til fangvekster sådd etter høsting har begrensninger for jordarbeiding ved etablering. Statsforvalteren kan i sine regionale forskrifter for RMP tillate grunn harving eller utjevning av såbed etter høsting, for å sikre god etablering av fangveksten. 

Miljøeffekten av tiltakene ”ingen jordarbeiding om høsten” og ”fangvekster sådd etter høsting” er for 2023 vurdert til å være tilfredstillende i de tørkerammede områdene uavhengig av jordarbeidingsmetode ved etablering av ettervekst innen 1.august. 

For 2023 kan foretak være berettiget tilskudd til ”fangvekst sådd etter høsting” (også i evt. kombinasjon med ”ingen jordabeiding om høsten”) uavhengig av jordarbeidingsmetode ved etablering av ettervekst innen 1. august. 

For søknadsomgangen 2023 gjelder følgende 

Landbruksdirektoratet ber Statsforvalteren vurdere nødvendige endringer i sine forskrifter for regionale miljøtilskudd og veiledningsmateriell for 2023 for å legge til rette for tilpasningene jf. avsnittene over. 

Presiseringer av ordinært gjeldende regelverk 

Vegetasjonssone og grasarealer i regionalt miljøprogram 

For å motta fullt areal- og kulturlandskapstilskudd og regionalt miljøtilskudd må foretak ha vegetasjonssone på minst to meter mot vassdrag med årssikker vannføring. Kravet om vegetasjonssone hindrer ikke at vegetasjonsbeltet kan høstes eller beites, men det skal ikke forekomme jordarbeiding i sonen. 

For følgende RMP-tiltak kan graset høstes uten tap av tilskudd:  

  • Gras på arealer utsatt for flom og erosjon  
  • Grasdekte vannveier og grasstriper i åker  
  • Grasdekte kantsoner i åker 
  • Grasdekte kantsoner i eng 

Eksempler på praktiske problemstillinger 

  • Foretaket sår ettervekst innen 1.august, men etterveksten spirer/etablerer seg ikke. Hva kan det gis tilskudd til? 

Foretaket kan gis tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten», men ikke «tilskudd til fangvekster». Vilkår for fangvekster er at den skal være godt etablert om høsten. 

  • Foretaket sår ettervekst innen 1.august, som blir gjødslet høsten 2023. Hva kan det gis tilskudd til? 

Foretaket kan gis tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten», men ikke «tilskudd til fangvekster». Vilkår for fangvekster er at den ikke skal gjødsles.

Fant du det du lette etter?