De viktigste endringene 

1. Du må levere melding om reindrift innen utgangen av 31. mai 

Fristen for å levere melding om reindrift er endret til 31. mai. Du må levere meldingen før du kan søke om tilskudd. 

Den nye fristen er satt blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra næringen, og legger til rette for at innrapporterte slakt vises som ferdig utfylt informasjon i meldingen. 

2. Du kan selv endre medlemmer og roller til medlemmer 

I den nye løsningen kan du gjøre endringer i medlemmer av siidaandelen gjennom hele året. Du kan endre for reindriftsåret 2023-2024 helt fram til du sender inn melding om reindrift. 

Noen endringer må bekreftes av den som blir berørt av endringen. Hvis du for eksempel melder at et av dine medlemmer har flyttet til en annen siidaandel i løpet av 2023-2024, må lederen i den andre siidaandelen bekrefte, før noen av dere leverer melding om reindrift. 

Overføring av siidaandelen til ny leder må fortsatt meldes i eget skjema til Statsforvalter. Denne behandlingen kan ta noe tid. 

3. Personer uten reinmerke kan ikke stå i meldingen 

Kun personer med godkjent reinmerke kan nå føres i meldingen. Det er unntak for ektefelle uten reinmerke som er leder i felles siidaandel. 

Årsaken til denne endringen er at vi av hensyn til personvernet kun skal samle inn opplysninger som er nødvendige for vår forvaltning. 

4. Tall for slakt fra slakteri/videreforedler vil være ferdig utfylt 

Melding om reindrift vil nå være ferdig utfylt med antall reinslakt innrapportert fra slakteri/videreforedler. 

Dersom du mener at de ferdig utfylte tallene ikke stemmer, må du ta kontakt med slakteri/videreforedler som har rapportert inn tallene. Dette er også viktig med tanke på tilskuddsbehandlingen, se punkt 8. 

5.  Melding om reindrift skal ikke lenger godkjennes av statsforvalter 

Fra og med reindriftsåret 2023-2024 er melding om reindrift en egenmelding som ikke skal godkjennes av statsforvalter. Du vil få en bekreftelse på at meldingen er sendt inn. 

Som siidaandelsleder har du ansvar for at opplysningene du gir i melding om reindrift er fullstendige og riktige. Hvis du ikke leverer meldingen, eller den har åpenbare feil eller mangler, kan dette følges opp av statsforvalter. Uriktige opplysninger kan blant annet føre til avkortning i tilskuddet. 

6. Du kan ikke gjøre endringer i meldingen etter at du har sendt den inn 

Når den nye løsningen åpner 1. mai, kan du starte å fylle ut meldingen, og så fortsette der du slapp på et senere tidspunkt. Men før du velger «Send inn» må du forsikre deg om at du har registrert dine endelige og riktige tall. 

Når du har trykket «Send inn» kan du ikke endre meldingen og sende den inn på nytt. 

7. Tilskudd utbetales til kontonummer registrert på ditt fødselsnummer 

Tilskudd til siidaandeler og reinlag utbetales til kontonummer som er registrert på søkers fødselsnummer i Landbruksdirektoratets fellesregister for kontonummer. 

Du kan allerede nå legge inn eller endre kontonummeret for ditt fødselsnummer i dette registeret: 

Registrere eller endre kontonummer (Altinn)

8. Rein slaktet ved slakteri må rapporteres av slakteri/videreforedler for å inngå i grunnlag for tilskudd 

Dette er en endring i forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag, som legger til rette for enklere rapportering og høyere kvalitet i slaktetallene som legges til grunn for tilskuddsbehandlingen. 

Søknad om tilskudd vil være ferdig utfylt med pris for slakterislaktet rein for alle medlemmer i siidaandelen, og tallene legges til grunn for vurdering av grunnvilkår for tilskudd, produksjonspremie og kalveslaktetilskudd. Du kan i tillegg oppgi inntekt fra privat slakt, videreforedling osv. 

Dersom du ikke får de ferdig utfylte tallene til å stemme, må du ta kontakt med slakteri/videreforedler som har rapportert dem inn.