Til hovedinnhold

Totalregnskapet

Totalregnskapet for reindriftsnæringen er en årlig rapport som viser de samlede verdiene som er skapt i næringen.

Økonomisk utvalg for reindrift legger årlig frem Totalregnskapet for reindriftsnæringen. Rapporten skal være et utgangspunkt for forhandlingene mellom Staten, ved Landbruks- og matdepartementet, og reindriftsnæringen, ved Norske Reindriftsamers Landsforbund, om en næringsavtale for reindriften. 

Totalregnskapet viser inntekter og kostnader i reindriftsnæringen for hele landet, for de ulike reinbeiteområdene i kalenderåret og utviklingen i postene over en tiårsperiode. Inntektene består av produksjonsbaserte inntekter, statstilskudd og erstatninger, mens kostnadene består av siidaandelenes, distriktenes og tamreinlagenes kostnader.

I tillegg inneholder rapporten et kapittel om husholdsinntekter for reindriftsfamilier. I dette ligger inntekter utenfor reindriftsnæringen. Kapitlet gir også en oversikt over strukturutvikling og sysselsetting med blant annet utviklingen i antall siidaandeler, personer og årsverk i næringen.

Et eget kapittel om Reindriftsavtalen inngår også i rapporten.