Til hovedinnhold

Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer

Vedlegg

Vedlegg a - Analyse av omfang av livsmiljø-arealer og andel som er utvalgt

Analysen viser areal med utvalgt og ikke utvalgt i prosent av totalt registrert i eksempelkommune og 3 nabokommuner.

Bilde av tabell som viser areal og antall livsmiljøer i eksempelkommune
Tabell 2. Areal og antall livsmiljøer i eksempelkommune
Bilde av tabell som viser eksempelkommune sammenlignet med 3 nabokommuner
Tabell 3. Eksemelkommune sammenlignet med 3 nabokommuner

Vurderinger: Eksemplet viser at 91% av registrerte livsmiljø i eksempelkommunen er valgt ut, noe som er ca. 10% over gjennomsnittet for Norge. Årsaken til dette er at for flere av livsmiljøene er 100% valgt ut, noe som indikerer at det kan ha vært lite å velge i under prosessen med rangering og utvelgelse. Sammenlignet med nabokommunene er det i eksempelkommunen ikke registrert stående død ved, noe som bør sjekkes ut. Andelen utvalgt er vesentlig lavere i nabokommunene, noe som indikerer at det er registrert en relativt høyere arealandel med livsmiljøer som grunnlag for prosessen med rangering og utvelgelse.

Vedlegg b - Analyse av livsmiljøenes arealdekning

Analysen viser arealdekningen i prosent av produktivt kartleggingsareal i eksempelkommune og 3 nabokommuner.

Bilde av tabell som viser arealdekningen i prosent av produktivt kartleggingsareal i eksempelkommune og 3 nabokommuner
Tabell 4. Arealdekningen i prosent av produktivt kartleggingsareal i eksempelkommune og 3 nabokommuner

Vurderinger: Eksempelet viser at arealdekningen både for de enkelte livsmiljøene og samlet sett er svært lav i eksempelkommunen. Nabokommunene viser en vesentlig høyere arealdekning, og gjennomsnittet for Norge er ca. 3-4% på kartlagt areal. Sammenligningen kan også gjøres i forhold til samlet produktivt areal i kommunen. For Norge er gjennomsnittet her ca. 2% på det arealet som er kartlagt til nå.

Dersom det ikke er spesielle forhold i eksempelkommunen, vil konklusjonen her være at registreringsomfanget er for lavt, og at revisjonen bør sette inngangsverdier som fanger opp flere livsmiljøer.

Bilde av tabell som viser Arealfordeling fra Landsskogtakseringen, andel av produktivt areal i eksempelkommune og for hele landet
Tabell 5. Arealfordeling fra Landsskogtakseringen, andel av produktivt areal i eksempelkommune og for hele landet

Vurderinger: Selv om Landsskogtakseringen omfatter alle skogtyper, indikerer andelene i fylket at det bør vær mulighet for å øke arealdekningen for de fleste livsmiljøene i eksempelkommunen.

Vedlegg c - Livsmiljøenes innbyrdes arealfordeling

Analysen viser livsmiljøenes innbyrdes arealfordeling i prosent i eksempelkommune og 3 nabokommuner.

Bilde av tabell som viser livsmiljøenes innbyrdes arealfordeling i prosent i eksempelkommune og for 3 nabokommuner.
Tabell 6. Livsmiljøenes innbyrdes arealfordeling i prosent i eksempelkommune og for 3 nabokommuner.

Vurderinger: Eksempelet viser at det relativt sett er registrert mer av liggende død ved, rikbarkstrær, eldre lauvsuksesjon og rik bakkevegetasjon i eksempelkommunen enn i nabokommunene. Hvis dette er som resultat av at eksempelkommunen har en annen bonitetsfordeling enn nabokommunene, kan dette være forklaringen på forskjellene. Sett i sammenheng med at nabokommunene har en høyere andel gamle trær, og hvis de befinner seg i lavproduktive områder, bekrefter det at forskjellen kan være naturlig. Hvis det derimot ikke er store forskjeller i bonitetsfordelingen, kan det være grunnlag for å se på hvordan inngangsverdiene er satt, og justere disse ved revisjonen.

Bilde av tabell som viser arealfordeling fra Landsskogtakseringen. Innbyrdes arealfordeling mellom livsmiljøene.
Tabell 7. Arealfordeling fra Landsskogtakseringen. Innbyrdes arealfordeling mellom livsmiljøene.

Vurdering: Resultatene fra Landsskogtakseringen sammenlignet med eksempelkommunen og nabokommunene viser at det sannsynligvis er store lokale forskjeller, og at prioriteringer i forhold til den innbyrdes arealfordelingen må vurderes med utgangspunkt i lokale forhold.

Vedlegg d - Eksempler på forstyrrelser i livsmiljø/nøkkelbiotop

Bilde som viser hogst i nøkkelbiotoper
Hogst i nøkkelbiotoper
Bilde som viser hogst på grunn av vindfelling
Hogst på grunn av vindfelling

Eldre lauvsuksesjon før lauvsprett, kan feiltolkes.

Fant du det du lette etter?