Jordleigeundersøkinga 2024

Tabellen under viser årets gjennomsnittlege jordleigeprisar på landsbasis for ulike utleigeføremål og endring frå 2023-tala. Tala er basert på innrapporterte gjennomsnittsprisar frå kommunane, som så er vekta med kommunanes leigde jordbruksareal. Dei må lesast med dette atterhaldet.

Her kan du lese meir om jordleigeundersøkinga 2024

 
Kr/daa2024Endring siste år
Grasdyrking2717
Korndyrking4027
Potetdyrking6628
Grønnsaker/bær846-8
Innmarksbeite724
Utmarksbeite10-6

Se tallgrunnlag for tabellen og tidligere år

Gjennomsnittsprisane på jordleige i Noreg har i hovudsak gått opp samanlikna med fjoråret. Prisane på leige av jord til dyrking av gras, korn, potet og innmarksbeite har auka. Jordleigeprisane for grønsaker og bær og utmarksbeite har gått ned.

Svarprosenten er i år auka frå 82 til 89 prosent. Datagrunnlaget er difor sikrare i alle regionar. Likevel er det slik at enkeltkommunar påverkar resultata betydeleg. Årlege endringar bør tolkast med varsemd, mellom anna fordi tal frå nye kommunar påverkar gjennomsnittet.

Figuren under viser årlege endringar i gjennomsnittsprisen på landsbasis for dei enkelte utleigeformåla, målt i kroner per dekar. Til liks med fjoråret er endringane i årets undersøking små. Landbruksdirektoratet reknar difor med at prisnivået i undersøkinga no er meir korrekt enn i tidlegare år.

Grafisk fremstilling av tabellen over

I 2022 gjekk dei registrerte prisane på grønsaksjord kraftig ned, mellom anna som følgje av endringar i datagrunnlaget. Også den store nedgangen i pris for potetdyrking i 2021 hadde samanheng med datagrunnlaget.

Figuren under viser gjennomsnittsprisar per utleigeføremål på landsbasis frå 2020 til 2024. Snittprisane på gras-, korn- og potetdyrking er relativt stabile, men har auka det siste året. Det same gjeld prisar på jord til innmarksbeite. Prisane på grønsaksjord er også stabile etter endringa i 2022, men svakt søkkande.

Grafisk fremstilling av tabellen fra lenken under

Tallgrunnlag