Jordleieundersøkelsen 2023

Gjennomsnittsprisene på leie av korn- og potetjord har gått svakt ned sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Gjennomsnittsprisen på jordleie til innmarksbeite har hatt en noe større nedgang. Gjennomsnittsprisene på grasjord og grønnsaksjord har holdt seg omtrent stabile, mens prisen har økt på utmarksbeite.

Svarprosenten er i år økt fra 67 til 82 prosent. Dette gir et sikrere datagrunnlag i alle regioner. Særlig er det grunn til å ha styrket tillit til resultatene for gras og innmarksbeite. Fortsatt er det slik at enkeltkommuner påvirker resultatene betydelig, men årets resultater er i liten grad påvirket av at enkeltkommuner mangler fra i fjor. Årlige endringer bør likevel tolkes med forsiktighet, da det er flere tilfeller av at nye kommuner i tallgrunnlaget påvirker de beregnede snittene.

Tabellen under viser årets gjennomsnittlige jordleiepriser på landsbasis for ulike utleieformål, samt endring fra undersøkelsen i fjor. Gjennomsnittene er basert på innrapporterte gjennomsnittspriser fra kommunene, som så er veid med kommunenes leide jordbruksareal. De må leses med dette forbeholdet.

Her kan du lese mer om jordleieundersøkelsen 2023

 
Kr/daa2023Endring siste år
Grasdyrking2661
Korndyrking395-5
Potetdyrking668-7
Grønnsaker/bær8541
Innmarksbeite68-9
Utmarksbeite165

Se tallgrunnlag for tabellen og tidligere år

Figuren under viser årlige endringer i gjennomsnittsprisen på landsbasis for de enkelte utleieformålene fra 2019 til 2023. Figuren viser at årets endringer er relativt små for alle utleieformål med unntak av innmarksbeite. Det er 55 flere kommuner som har oppgitt pris på innmarksbeite i år enn i fjor, og i mange av disse leies jorda ut vederlagsfritt.

I fjor var det større endringer på både grønnsaks-, potet- og kornjord, mens i år er endringene for alle disse produksjonene under to prosent. Årets resultater styrker dermed tilliten til gjennomsnittsprisene som ble presentert i fjor.

Grafisk fremstilling av tabellen over

Figuren under viser gjennomsnittspriser per utleieformål på landsbasis fra 2019 til 2023. Snittprisene på korn- og grønnsaksjord ser ut til å ha stabilisert seg på et nytt nivå de to siste årene. Snittprisene på gras- og potetjord er omtrent på femårsnittet, mens snittprisen på innmarksbeite er den laveste i femårsperioden.

Grafisk fremstilling av tabellen fra lenken under

Tallgrunnlag