Kommunen 

Kommunen er lokal planmyndighet etter plan- og bygningsloven (pbl) og behandler enkeltsaker etter jordloven. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer blant annet ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til andre formål enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å få bruke hele eller deler av en eiendom til noe annet enn jordbruksproduksjon. 

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide regional planstrategi og for å lede regionale planprosesser. Fylkeskommunen kan også fremme innsigelser til kommunale og statlige planforslag som er i strid med regional plan. Fylkeskommunene har en viktig rolle i å veilede og bistå kommunene i deres planlegging.  

Statsforvalteren

Gjennom veiledning medvirker statsforvalteren til at nasjonale jordverninteresser ivaretas i kommunale og regionale planprosesser. Statsforvalteren kan fremme innsigelse i de tilfellene nasjonale jordverninteresser ikke ivaretas i de kommunale planprosessene. På samme måte kan statsforvalteren ha innvending til regional plan.   

Statsforvalteren er klageorgan i omdisponeringssaker etter jordloven. Statsforvalteren kan omgjøre kommunens vedtak uten klage etter forvaltningsloven § 35, dersom nasjonale jordverninteresser taler for det. Statsforvalteren har også hjemmel i jordloven § 3 til å kontrollere kommunens saksbehandling i omdisponeringssaker.  

Landbruksdirektoratet 

Landbruksdirektoratet har en rådgivende funksjon for Landbruks- og matdepartementet innen jordvern, og gir blant annet faglige råd i innsigelsessaker. Landbruksdirektoratet bistår statsforvalterne i arbeidet med å veilede kommunene og formidle kunnskap om jordbrukets arealressurser til kommunenes planarbeid.   

Landbruksdirektoratet er klageinstans i saker om deling og omdisponering etter jordloven i de tilfeller hvor statsforvalteren har omgjort kommunens vedtak, og i spørsmålet om to registerenheter utgjør en driftsenhet etter jordloven.  

Landbruks- og matdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) utvikler politikken på jordvernområdet. LMD er fagdepartement i innsigelsessaker som angår jordvern.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig departement for plan- og bygningsloven og fatter endelige vedtak i innsigelsessaker. KMD har også ansvaret for å utarbeide statlige planretningslinjer og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.   

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

NIBIO har en viktig rolle i å utarbeide og formidle oppdatert kunnskap om arealressursene til kommunal og regional forvaltning, samt for storsamfunnet. NIBIO utvikler og drifter kartgrunnlag som er blant annet er tilgjengelig i NIBIOs hovedkartløsning, Kilden og i kartløsningen for landbrukseiendommer, Gårdskart.