Landbruk 

Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet landbruk. Når vi her snakker om «landbruk» bruker vi det som en fellesbetegnelse for de næringene som har jorda som produksjonsgrunnlag, altså skogbruk, jordbruk, hagebruk og gartneri. 

Landbruksbegrepet brukes også ulikt i lovverket. Plan- og bygningsloven bruker som oftest begrepet «landbruk» og skiller lite mellom begrepene landbruk og jordbruk. Jordloven har et skarpere skille mellom begrepene, der «landbruk» brukes i forvaltningssammenheng og i tilfeller der både jord- og skogbruk omfattes. 

Den offentlige forvaltningen med ansvar for landbruket og gjennomføringen av landbrukspolitikken på lokalt nivå, er fordelt på områdene jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og veterinærvesen. Landbruks- og matdepartementet er øverste myndighet. 

Jordbruk 

Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet jordbruk. Når vi her snakker om «jordbruk» bruker vi det der jorda blir brukt som vekstmedium for produksjon av planter til mat, fôr eller hagevekster. Begrepet omfatter også nødvendige bygninger og infrastruktur i forbindelse med driften, for eksempel bygninger til husdyrhold. 

Les mer om definisjon av begrepet «jordbruksproduksjon» i rundskriv nr. M-1/2013 Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr 23. 

Dyrka jord 

Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. For nærmere definisjon, se NIBIO sin håndbok AR5 Klassifikasjonssystem - Klassifisering av arealressurser

Fulldyrka jord 

Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. For nærmere definisjon, se NIBIO sin håndbok AR5 Klassifikasjonssystem - Klassifisering av arealressurser. 

Overflatedyrka jord 

Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig. For nærmere definisjon, se NIBIO sin håndbok AR5 Klassifikasjonssystem - Klassifisering av arealressurser. 

Innmarksbeite 

Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgras eller beitetålende urter. For nærmere definisjon, se NIBIO sin håndbok AR5 Klassifikasjonssystem - Klassifisering av arealressurser.

Dyrkbar jord 

Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Les mer om kartlegging og oppdatering av datasettet på NIBIO sine nettsider.