Importvernet

Landbruksdirektoratet forvalter importvernet for landbruksvarer. Det overordnede målet med forvaltningen av importvernet er å legge til rette for import av landbruksvarer som et supplement til norsk produksjon, og å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon.

For å supplere norsk produksjon og gi forbrukerne tilgang til landbruksvarer legger Landbruksdirektoratet til rette for import av landbruksvarer når det er behov for det, ved bruk av generelle og individuelle tollnedsettelser samt kvoter.

Tollsatsene for landbruksvarer varierer med behovet for tollbeskyttelse. De høyeste tollsatsene er på landbruksvarer som også blir produsert i Norge, som storfekjøtt og melkeprodukter. Det er ingen toll på mange landbruksvarer som ikke blir produsert i Norge, som sitrusfrukter, bananer og ris.

Handelsavtaler

En rekke internasjonale avtaler setter rammene for forvaltningen av importvernet. I hovedsak dreier det seg om hvor høye tollsatser Norge kan benytte, og hvilke tollsatser varer fra ulike land/landområder har krav på.

Det overordnede rammeverket for importvernet er WTO-avtalen, som er rammeverket for all internasjonal handel mellom medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Deretter kommer bilaterale avtaler Norge har med sine handelspartnere, enten direkte eller som medlem av Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA). Den største og viktigste av disse er EØS-avtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU. Til sist har vi også en rekke nasjonale ordninger som skal bidra til økt handel, blant annet GSP-ordningen, som omfatter handel med utviklingsland. Avtalene som er inngått mellom Norge og andre land er listet opp under handelsavtaler på vår nettside. Tollfritak eller reduserte tollsatser fremgår av tolltariffen.

Generelle tollnedsettelser

For mange landbruksvarer setter Landbruksdirektoratet ned de ordinære tollsatsene, eksempelvis i bestemte tidsrom avhengig av vekstsesong og markedsdekning i landet. I praksis vil derfor tollen være betydelig lavere enn de tollsatsene som følger av tolltariffen. 

Les mer om ordningen her.

Landbruksdirektoratet legger ut meldinger på nettsidene når generelle tollnedsettelser blir gitt.

Se oversikt over generelle tollnedsettelser.

Individuelle tollnedsettelser

Individuelle tollnedsettelser gir aktører mulighet til å importere en rekke landbruksvarer til Norge til en lavere tollsats enn den ordinære tollsatsen.

I utgangspunktet kan aktørene søke om å importere til redusert tollsats innenfor to forskjellige ordninger. Det ene er import av varer innenfor ordningen med tollnedsettelse for industrielt bearbeidede varer, mens den andre gjelder for ordningen med tollnedsettelse for basis landbruksvarer.

Les mer om ordningen for industrielt bearbeidede landbruksvarer.

Les mer om ordningen for basis landbruksvarer

Tollkvoter på landbruksvarer

Kvoter for landbruksvarer administreres av Landbruksdirektoratet. Som følge av internasjonale avtaler er det opprettet kvoter for en rekke landbruksvarer. Kvotene varierer fra å gjelde ett eller flere land, til å gjelde alle land omfattet av WTO. Vi har også kvoter for import fra utviklingsland.

Noen av kvotene fordeles via auksjon, mens andre kvoter har andre fordelingsmekanismer. Det som kjennetegner en kvote er at den gjelder for en gitt kvantum av ett eller flere varenummer i tolltariffen for en bestemt periode. De fleste kvotene gir mulighet til tollfri import, mens noen har en tollsats.

Les mer om tollkvoter

Utenlands bearbeiding

Utenlands bearbeiding er en ordning som gir norsk næringsmiddelindustri muligheten til å benytte utenlandske produksjonsanlegg, når tilbudet av dette ikke er tilstrekkelig i Norge.

Det er flere trinn i utenlands bearbeiding:

  • Jordbruksvare(r) sendes ut av Norge.
  • Disse jordbruksvarene benyttes i produksjon av en ferdigvare. Det kan tilsettes nye råvarer.
  • Ferdigvaren importeres til Norge.

Skal du bearbeide norske jordbruksvarer i utlandet, og importere ferdigvaren til Norge, er det mulig å søke Landbruksdirektoratet om tollavgiftsnedsettelse. Dersom du får innvilget denne søknaden, vil du ved import kun betale tollavgift for de varene du har tilsatt i utlandet. Når vi snakker om «tillatelse til utenlands bearbeiding» referer vi til en slik tollavgiftsnedsettelse.

Se mer informasjon om hvordan du søker tollavgiftsnedsettelse og hvilket skjema du skal bruke.

Innenlandsk bearbeiding

Innenlandsk bearbeiding gir aktører muligheten til midlertidig å innføre utenlandske landbruksvarer tollavgiftsfritt til Norge, for bearbeiding og senere gjenutførsel (eksport). Ferdigvaren må utføres innen seks måneder etter at råvaren kom til Norge.

Det skal betales tollavgift for restprodukter som fremkommer under bearbeidingen hvis restproduktene skal omsettes eller forbrukes i Norge. Restprodukter skal deklareres som ordinær innførsel av varer.

Før du benytter ordningen må du søke Landbruksdirektoratet om tillatelse.

Se mer informasjon om hvordan du søker og hvilke skjema du skal bruke.

Hvordan gå fram for å importere

Det er flere instanser du som importør må forholde deg til hvis du ønsker å importere en landbruksvare til Norge. På nettsidene til Tolletaten finner du importguide for nye importører. Her finner du også mer informasjon om blant annet særavgifter og gebyrer ved import og kurs i tollbehandling. Der kan du lære hvordan du importerer og fortoller varer. Du får også informasjon om varer med restriksjoner og forbud. Dette finner du utfyllende informasjon om på nettsidene til de ulike etatene som har ansvaret for forvaltningen av de ulike regelverkene knyttet til import av matvarer/landbruksvarer.