Til hovedinnhold

Målpris på melk og korn stanger i WTO-taket

I WTOs landbruksavtale er Norge forpliktet til å ikke bruke mer enn 11,4 mrd. kr i støtte innenfor gul boks. Vi stanger nå i dette taket, og må gjøre endringer i landbruksstøtten. Ulike modeller er utredet i forkant av årets jordbruksforhandlinger.

Landbruksavtalen til Verdens handelseorganisasjon (WTO-avtalen) setter rammene for hvor mye støtte medlemslandene kan bruke på landbruk. Det meste av Norges støtte som regnes inn i gul boks (handelsvridende internstøtte), kommer som markedsprisstøtte gjennom bruken av målpriser på korn og melk. Tidligere er målpris på egg og kjøtt fjernet for å tilpasse seg WTO-regelverket.

Endringer på gang - målpris på melk eller korn må avvikles

Målprisen på melk og korn er utgangspunktet for bondens inntekter ved salg av disse produktene. Det er den prisen man forutsetter at jordbruket kan oppnå i et balansert marked, utfra tollvernet og de markedsreguleringsmuligheter som er til disposisjon.

Samtidig er målprisen en makspris, og sikrer dermed industrien og forbruker mot ytterligere prisøkninger på råvaren. Målprisen forhandles det om i jordbruksoppgjøret. Den fastsettes en gang i året av Stortinget, og gir stor grad av forutsigbarhet i alle ledd i verdikjeden dette året.

I vårens jordbruksoppgjør vil man diskutere om man skal fjerne målprisen for melk eller korn.

WTO norske produkter.png

Figuren over viser Norges notifiserte beløp innenfor gul boks fordelt per produksjon for årene 1995-2021, foreløpig beregnet tall for 2022 og prognoser for årene 2023 og 2024.

Hvilke alternativer har vi

En partssammensatt arbeidsgruppe under jordbruksavtalen har levert en rapport om mulige alternativer til målprismodellen som tilpasning til forpliktelsene i WTO-avtalen. Rapporten omtaler prioriteringskriterier og vurderinger som grunnlag for beslutningen.

Arbeidsgruppa ga Landbruksdirektoratet i oppdrag å lede to faggrupper som skulle utrede ulike alternativer til målprismodellen som reduserer AMS (Aggregate Measurement of Support, også omtalt som «gul boks»). Faggruppene har ferdigstilt to rapporter som inngår i dette arbeidet;

Alternativer til målprismodellen for korn.

Alternativer til målprismodellen for melk.

Landbruksdirektoratet har også utarbeidet en rapport om erfaringene med volummodellen og referanseprissystemet, som kan leses her.  

Alle rapportene kan leses på regjeringen.no