Til hovedinnhold

Produksjonssvikt som følge av tørken på forsommeren

Landbruksdirektoratet har oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap som omfatter håndtering av kriser innen matforsyning og natur – og avlingsskade. 

Har du fått avlingsskade som følge av tørke kan du søke om tilskudd ved produksjonssvikt.

Landbruksdirektoratet har et koordinerende ansvar ved kriser. Vi gir departementet råd basert på innspill fra næring og forvaltning.  Vi innhenter prognoser for tørkeskader og har regelmessige møter med samarbeidspartnere fra både offentlig og privat sektor. Vi forvalter tilskuddsordninger, veileder og informerer om regelverk og søknadsprosessen. Statsforvalter og kommuner håndterer saksbehandlingen for ordningen med tilskudd til produksjonssvikt.

Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Tørketiltakene gjelder Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. 

Dette er tiltakene:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Man kan få RMP-tilskudd til "ingen jordarbeiding om høsten" ved såing av ettervekst innen 1. august

I rundskriv 2023-25 gis en nærmere omtale av iverksatte tiltak knyttet til tørkesituasjonen samt presiseringer av ordinært regelverk.

Tiltakene kommer i tillegg til den ordinære ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt. Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde, der svikten er forårsaket av klimatiske forhold. Se mer informasjon om tilskudd ved produksjonssvikt under.

Departementet og faglagene vil møtes jevnlig gjennom sommeren og vi vil fortløpende gjøre vurderinger av situasjonen og eventuelle behov for ytterligere tiltak.

Tørr åker Vestfold og Telemark Jørn Rolfsen
Det var lite nedbør mange steder i Sør-Norge på forsommeren, og det forventes dårligere kornavlinger enn normalt. Adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet er her på befaring i Vestfold og Telemark. Foto: Landbruksdirektoratet

Relevant informasjon om ordinært regelverk

Fôr fra grasarealer som ikke er i bruk 

Under tørkesommeren 2018 lagde NIBIO en kartoversikt over jordbruksareal som kan være ute av drift, basert på om det er utbetalt produksjonstilskudd eller ikke. Etter 2018 har oversikten blitt oppdatert hvert år. 

Denne oversikten kan være en kilde for å finne ledige areal å bruke til grasproduksjon.

Se omtale av tallene og lenke til kartene her: Jordbruksareal som kan være ute av drift.