Til hovedinnhold

2022-42

Tilskudd til feltbarnehage - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 5-2. Definisjoner

Med feltbarnehage menes organisert og tidsavgrenset pass av barn under skolepliktig alder i tilknytning til perioder med større reindriftsaktiviteter. Slik barnepass må omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften.

Kommentarer til bestemmelsen 

Etter bestemmelsens ordlyd må barnepass omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften for å regnes som en feltbarnehage.

Hvordan søker tilrettelegger den praktiske gjennomføringen av barnepasset og opplæringsaktiviteten, er opp til søker selv å avgjøre ut i fra det som er mest hensiktsmessig for deres distrikt, sommersiida, vintersiida eller reinlag.

Tidligere har det blitt innvilget tilskudd til feltbarnehager som har hatt følgende opplæringsaktiviteter:

  • sette opp og rigge ned lavvo
  • tenne bål og lage mat på bål
  • lære navn på ulike rein
  • kaste lasso
  • forberede og gjennomføre kalvemerking
  • rydde gjerdet
  • røyke kjøtt
  • spile reinskinn.

Feltbarnehagen må gjennomføres under større reindriftsakvititeter. Som «større reindriftsaktiviteter» anses blant annet samling av flokk, kalvemerking, slakting, reinskilling, flytting mellom ulike årstidsbeiter og pramming.

Fant du det du lette etter?