Til hovedinnhold

2022-42

Tilskudd til feltbarnehage - kommentarer til regelverk

§ 5-3. Vilkår for tilskudd til feltbarnehage

Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges til reinbeitedistrikt, sommersiida eller reinlag for inntil tre uker per år i tilknytning til større reindriftsaktiviteter. I tillegg kan siidaandelsleder i vintersiida søke om tilskudd etter bestemmelsene i denne forskriften.

Tilskudd kan innvilges til pass av barn som tilhører reinbeitedistriktet, sommersiidaen, vintersiidaen eller reinlaget der reindriftsaktiviteten foregår. Tilskuddet kan ytes frem til den måneden barnet begynner på skolen.

Tilskudd til pass av egne barn og/eller ektefelles/samboers barn kan kun innvilges dersom barnet/barna blir passet som en del av en gruppe sammen med andres barn, og egne barn og/eller ektefelles/samboers barn ikke utgjør mer enn 1/3 av denne gruppen.

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Hvem kan få tilskudd? 

Listen over hvem som kan motta tilskudd til feltbarnehage er uttømmende, slik at søknader fra andre, for eksempel siidaandeler og enkeltreineiere, faller utenfor kapittel 5. Slike søknader skal derfor avvises uten realitetsbehandling.

For reinbeitedistrikt, sommersiida eller reinlag kan søknaden fremmes av styret eller den som har fått fullmakt til å opptre på vegne av distriktet/siidaen/reinlaget.

For vintersiida må en siidaandelsleder i siidaen stå som ansvarlig søker. Vintersiidaer er ikke egne juridiske subjekter og kan derfor ikke holdes ansvarlig ved eventuelt krav om tilbakebetaling. Det er derfor siidaandelsleder som er tilskuddsberettiget på vegne av vintersiidaen, jf. Reglement for økonomistyring i staten punkt 6.3.5.

Tidsbegrensning

Tilskuddet kan gis for inntil tre uker per år for samme søker. Med år menes her kalenderåret. Med uker menes arbeidsuke, dvs. man kan få tilskudd for fem dager per uke. Hvis søknadsperioden ikke bare omfatter fulle uker, skal det rundes opp eller ned til nærmeste fulle uke. For eksempel, søker som arrangerer feltbarnehage i to uker og tre dager kan få tilskudd til feltbarnehage i tre uker.

Hvis det søkes om å arrangere feltbarnehage i mer enn tre uker, vil søker få innvilget det maksimale tilskuddet for tre uker, og ikke for dagene som overstiger dette.

Det er ingen begrensninger i antall ganger det kan organiseres feltbarnehage, men antall dager totalt for samme søker må ikke overstige tre arbeidsuker per kalenderår. Det kan for eksempel brukes 1,5 uke på merking i juni og 1,5 uke på slakting i august samme år.

Andre ledd: Hva gis det tilskudd til?

Hvilke barn kan tilskuddet gis for?

Tilskudd gis kun for barn som deltar i feltbarnehagen og tilhører reinbeitedistrikt/siida/reinlag som søker. Det gis ikke tilskudd for pass av eventuelle andre barn i feltbarnehage, som ikke har en slik tilhørighet.

Barna må delta i de aktivitetene og kunnskapsoppbyggingen som tilbys gjennom feltbarnehagen. Det er ikke nok at barnet følger far eller mor til reingjerdet og er passiv tilskuer.

Aldersgrenser

Tilskuddet gis frem til den måneden barnet begynner på skolen. Det vil si at for barn som fyller 6 år i løpet av kalenderåret vil siste mulighet for å få tilskudd være juli måned.

Det er ingen nedre aldersgrense for deltakelse i feltbarnehagen, men det vil naturlig oppstå en begrensning ut i fra hvilke aktiviteter og kunnskapsoppbygging som tilbys gjennom feltbarnehagen. Det er akseptabelt å tilpasse aktivitene og læringen til ulike aldersgrupper.

Hvilke utgifter dekkes?

Det er kun utgifter til barnepass som dekkes, ikke andre utgifter til drift av feltbarnehagen. Utgiftene dokumenteres ved avtale med barnepasser, der utgiftene til lønn fremkommer.

Tredje ledd: pass av egne barn og ektefelles/samboers barn

Etter § 5-3 tredje ledd kan det gis tilskudd til pass av egne barn, og/eller ektefelle/samboers barn, så lenge:

  • feltbarnehagen også omfatter pass av andres barn, og
  • andres barn utgjør minst 2/3 av barna i feltbarnehagen.

Bakgrunnen til regelen er ønske om å legge til rette for at flere i familien kan delta under større reindriftsaktiveter.

Fant du det du lette etter?