Til hovedinnhold

Registrere resultatkontroll av bygging av skogsveg – registreringsveileder

2. Generelle data og saksbehandling

Opplysninger om vegen 

I denne delen skal du krysse av for det som er relevant for skogsvegen.  

Del av hovedplan  

Kryss av for å vegen er del av en hovedplan eller ikke. 

Med hovedplan menes en helhetlig vegplan, enten vegdelen i kommunens oversiktsplan for skog, egen områdeplan/hovedplan for veger eller annen transportplan.  

Nyanlegg eller ombygging  

Kryss av for å vegen er et nyanlegg eller en ombygging.   

Villmarkspregede eller inngrepsfritt område  

Kryss av for om vegen fører til reduksjon av omfanget i de tre store hovedkategoriene:  

 • villmarkspregede områder (områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep) 
 • inngrepsfritt område, sone 1 (områder som ligger 3 – 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep) 
 • inngrepsfritt område, sone 2 (områder som ligger 1 – 3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep) 

Med tyngre teknisk inngrep menes 

 • skogsbilveier, traktorveier og offentlige veier og jernbanelinjer over 50 meter 
 • gamle ferdselsveier som er rustet opp for bruk av traktor og/eller terrenggående kjøretøy, godkjente barmarksløyper, kraftlinjer, magasiner, kraftstasjoner, rørgater i dagen, kanaler, forebygninger og flomverk  

Her finner du mer informasjon om inngrepsfrie Naturområder i Norge, og kart knyttet til disse områdene (miljødirektoratet.no).   

Miljøstatus  

Kryss av for om 

 • vegen fysisk berører kommunens vernskogareal slik det er definert i skogbruksloven § 32 
 • det er arealer innenfor vegens dekningsområde med annen spesiell miljøstatus og i så fall oppgi hva slags miljøstatus det dreier seg om  

Annen spesiell miljøstatus kan være areal som 

 • er registrert som verneverdige av miljøvernmyndighet, forskningsinstitusjon eller lignende 
 • er registrert i miljøvernmyndighetenes Naturbase (viltbiotoper, landskapsvernområder, naturreservater, nasjonalparker, friluftsområder og spesielle kulturlandskapsområder) 
 • inneholder automatisk fredede kulturminner eller nyere tids verneverdige kulturminner  

Interessenter i vegen  

Kryss av for interessenter som har minst 10 prosent nytteandel i vegen. 

Saksbehandling 

 • Kryss av for interessenter som har uttalt seg. 

Eksempel på «andre» interessenter kan være naturvernorganisasjon og lignende. Det kan også være kommunale skogbruksmyndigheter i de tilfeller andre har utarbeidet planen.  

Hvis du ikke krysser av betyr det at det ikke er kommet uttalelser fra vedkommende instans. 

 • Kryss av for forslag i uttalelsen fra interessenten.  

Velg mellom disse alternativene: 

 • Ingen: Ingen eller bare generelle merknader til planen.  
 • Betingelser: Det er foreslått å stille betingelser for godkjenning.  
 • Endring: Vegtraseen foreslås endret eller avkortet.  
 • Avslag: Søknaden foreslås avslått.  
 • Kryss av for i hvilken grad høringsuttalelsen er tatt til følge.  

Dersom søknaden er godkjent etter klagebehandling, skal du krysse av for hvem som har klaget.  

Ingen kryss betyr at vedtaket i kommunen ikke er påklaget.  

 • Kryss av for hvem vedtaket er påklaget av.  

Vilkår for godkjenning av planen 

 • Skriv inn som tekst, hvis det i vedtaket er knyttet vilkår til vegbyggingen eller til drift i vegens dekningsområde (fylles ut før befaring).  
 • Kryss av for om resultatkontrollen viser om de enkelte vilkår er oppfylt (fylles ut ved befaringen).  

Fant du det du lette etter?