Til hovedinnhold

Veileder for auksjonsløsning for tollkvoter

2. Regler for å gi bud

Forbud mot samarbeid

Det er forbudt å samarbeide med andre auksjonsdeltakere. Dette gjelder samarbeid om deltakelse, budstørrelser eller andre former for budgivningsstrategier. Det er heller ikke tillatt å gi bud i samme auksjon med flere foretak. Foretak kan ikke gi bud på vegne av andre foretak som deltar i auksjonen.

Landbruksdirektoratet fører kontroll for å avdekke samarbeid mellom auksjonsdeltakere. Blir det oppdaget samarbeid, vil alle budgivere som samarbeider bli sperret for budgivning med øyeblikkelig virkning. Vedtak om eventuell utestengelse vil bli formidlet per telefon og i brev i etterkant av auksjonen.

Tidsfrister for bud og åpningsbud

For å delta på en auksjon må du legge inn bud før åpningsbudfristen som vises i auksjonsplanen. Legger du ikke inn et åpningsbud før denne fristen, blir du utelukket fra å delta i den aktuelle auksjonen. Bud lagt inn etter fristen vil bli avvist. Vi anbefaler derfor å legge inn åpningsbud i god tid før fristen. Det er mulig å legge inn bud minimum 24 timer før åpningsbudfristen.

Når åpningsbudfristen er passert, kommer en bufferperiode på 30 minutter der Landbruksdirektoratet kvalitetssikrer budene. Du kan ikke gi bud i disse 30 minuttene.

Etter bufferperioden starter auksjonen (dette tidspunktet vises som «starttid» i auksjonsløsningen), og den har en varighet på tre minutter. Legges det inn et bud før de tre minuttene er over, vil auksjonen forlenges med et nytt intervall på tre minutter. Videre vil auksjonen forlenges med tre nye minutter for hvert nye bud som legges inn. Legges det ikke inn nye bud vil auksjonen være over på tre minutter, men en auksjon kan også pågå i flere timer. Auksjonssystemet teller ned kontinuerlig, og «sluttid» oppdateres løpende. Auksjonen avsluttes når ingen har lagt inn bud i løpet av tre minutter.

Bud

Budet er bindende for budgiver, både pris og mengde. Foretak som har stilt bankgaranti kan ikke legge inn bud som overstiger garantibeløpet som er stilt til disposisjon.

Mengde

Alle kvoter oppgis i kg, med unntak av høykvotene og kornkvotene som oppgis i tonn. Hver auksjon definerer en minste og største mengde som et foretak kan legge inn bud på. Mengden du velger i åpningsbudet blir bindende, og du kan ikke øke ønsket mengde under auksjonen.

Dersom summen av alle budgivernes ønskede mengder overstiger størrelsen på kvoten, vil foretakene med lavest budpris få redusert sin  tildelte mengde (de blir såkalt «avkortet»). For å få tildelt ønsket mengde må du legge inn et nytt og høyere bud. Har du fått avkortet mengden din, kan du redusere ønsket mengde i et nytt bud ved å legge inn en mengde mellom tildelt mengde og sist registrerte ønskede mengde. Du kan ikke øke ønsket mengde under auksjonen.

Pris

For kvoter som auksjoneres bort i kg, skal du gi bud i kroner med to desimaler. For kvoter som auksjoneres bort i tonn, skal du gi bud i hele kroner uten desimaler.

For hver auksjon er det definert et minimumsbud og en minste økning av bud. Begge er satt til kr. 0,01 per kg. For auksjoner oppgitt i tonn er minimumsbudet satt til kr. 10,00 og økningen av budet til kr. 1,00 per tonn.

Automatisk budgivging – autobud/maksbud

I auksjonsløsningen er det mulig å aktivere funksjonen «automatisk budgivning», også kalt «maksbud». Du bruker denne løsningen ved å registrere et maksbud, altså en pris som du maksimalt er villig å betale for mengden du har angitt som «ønsket mengde». Når maksbud er aktivert, vil auksjonsløsningen automatisk legge inn et nytt bud hver gang mengden din blir avkortet, slik at du får tildelt ønsket mengde. Funksjonen stopper når prisen eventuelt har økt til maksbudet du har registrert.

Ønsker du å endre maksbud kan du bruke knappen «Stopp automatisk budgiving (maksbud)». Deretter kan man eventuelt legge inn et nytt bud med gjeldende bud som startbud, og et eventuelt nytt maksbud.

Dersom man vil redusere mengden venter man til man blir avkortet, deretter kan man sette ny ønsket mengde innenfor intervallet. For å redusere ønsket mengde må du deaktivere funksjonen maksbud. Det gjør dere ved å trykke på knappen «stopp automatisk budgivning («maksbud»)» og bekreft.

Har du måttet stille bankgaranti vil et maksbud binde opp beløpet på garantien. Dette vil gjelde for alle aktuelle auksjoner der maksbud er benyttet. Når resultatet av en auksjon er godkjent, vil den resterende mengden på bankgarantien bli frigjort slik at den kan benyttes i andre auksjoner. Merk at dette kan ta noe tid. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at dersom du deltar i flere pågående auksjoner samtidig kan bruk av maksbud begrense beløpet du kan benytte på hver auksjon.

Fant du det du lette etter?