Til hovedinnhold

Veileder for auksjonsløsning for tollkvoter

5. Tildeling av kvoteandel

Tildeling

Kvoteandeler tildeles foretak med høyeste bud når auksjonen avsluttes. Landbruksdirektoratet sender ut faktura kort tid etter at alle auksjoner i samme auksjonsrunde er avsluttet.

For noen av kvotene er det toll ved import, men tollen vil først bli innkrevd når importen finner sted, sammen med andre avgifter knyttet til import.

Dersom ikke hele kvoten fordeles, kan restmengden legges ut i ny auksjon ved en senere anledning, dersom markedssituasjonen tilsier det.

Faktura

Det sendes samlefaktura etter hver auksjonsrunde. Forfallsdatoen er 14 dager regnet fra fakturadato.

Foretak som har fått tildelt kvoteandel plikter å betale faktura med auksjonsbeløpet innen fastsatt forfallsdato. Dersom kravet ikke innbetales vil kravet forfølges, dvs. oversendt til inkasso. Foretaket kan også bli utestengt fra mulighet til å bli tildelt kvoter som fordeles av Landbruksdirektoratet i inntil tre år.

Bruk av kvoterettigheten

Søknader om kvoteuttak og kvotesalg behandles ikke før faktura er registrert innbetalt hos Landbruksdirektoratet.

De tildelte kvoteandelene kan du ta ut via det web-baserte søknadssystemet. Der ser du en oversikt over alle foretakets kvoter, mengder og tillatelser. Du må oppgi varenummer i henhold til tolltariffen, fordi enkelte varer som omfattes av kvoten kan ha flere varer og omregningsfaktorer (for eksempel kjøtt med bein – > kjøtt utbeinet). Du må også oppgi opprinnelsesland for produktene som skal innføres. Dette fordi noen av kvotene også har avtalte preferanser for enkelte land eller områder. Preferansene vises i Auksjonsplanen.

Omsetning av kvoteandel

Tildelte kvoteandeler kan omsettes etter at auksjonsbeløpet er innbetalt. Det stilles samme krav til kjøper av kvoteandel som det stilles for å få delta i auksjoner.

Du kan enkelt overføre en kvote til et annet foretak i det web-baserte søknadssystemet.

Når kvoten er overført fra selger til kjøper, kan kjøper sende inn søknad om uttak av kvoten. Kjøper må sende inn søknad om uttak på kvoten før tillatelse kan utstedes.

Kontroll

For å kunne kontrollere at vilkårene som er satt i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer overholdes, kan Landbruksdirektoratet kreve å få tilsendt dokumenter og vareprøver, samt foreta stedlig kontroll hos kvoteeier.

Kvoteeier plikter å yte bistand ved slik kontroll.

Tilbaketrekking av tildelt kvoteandel og tap av rett til å bli tildelt tollkvoter

Ved brudd på bestemmelsene i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer eller vilkår fastsatt med hjemmel i den, kan Landbruksdirektoratet trekke hele eller deler av kvoteandelen tilbake. I tillegg kan foretak som gir bud og kvoteeier miste adgangen til å bli tildelt kvoteandeler i inntil tre år.

Fant du det du lette etter?