Om RÅK

RÅK er en forkortelse for råvarepriskompensasjon og beskriver formålet med ordningen. RÅK-ordningen skal utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede landbruksvarer og gi grunnlag for økt handel. Tollavgift og prisnedskrivning kan benyttes for å utjevne prisforskjeller mellom Norge og utlandet, på jordbruksråvarer som inngår i produksjonen av RÅK-varer.

RÅK-ordningen har sitt utgangspunkt i EØS-avtalens protokoll 3, og vareomfanget er knyttet til varenummer i den internasjonale HS-nomenklaturen. Det er kun varer klassifisert på utvalgte varenumrene Norge har adgang til å anvende tollavgift på og gi prisned­skriving til. Den norske Tolltariffen er basert på HS-nomenklaturen.

Eksempler på typiske RÅK-varer er pizza, sjokolade, bakervarer, is og sauser.

Virkemidler – Tollavgiftssats og tilskudd

Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er:

  • tollavgiftssatser ved import, ofte kalt RÅK-import
  • tilskudd i form av prisnedskrivning ved norsk produksjon, ofte kalt RÅK-tilskudd

Disse virkemidlene skal sammen gi råvarepriskompensasjon ved salg i det innenlandske dagligvaremarkedet for norsk industri.

RÅK-import

Tollavgiftssatsene til RÅK-varer er avtalt i protokoll 3 til EØS-avtalen og skal kompensere for råvareprisforskjellene på bestemte råvarer i produktet, samtidig som de skal gi muligheten for fri konkurranse på industrileddet. De fleste RÅK-varer har fast nedsatt tollavgiftssats eller fritak for tollavgift. For de resterende RÅK-varene har importører anledning til å søke Landbruksdirektoratet om nedsatt tollavgiftssats. Tollavgiftssatsen beregnes på bakgrunn av ferdigvarens innhold av jordbruksråvarer.

RÅK-tilskudd

Der tollavgiftssatsen ikke er tilstrekkelig for å kompensere for ulikt prisnivå på jordbruksråvarer i Norge og i utlandet, kan det gis prisnedskrivning (PNS). Norsk næringsmiddelindustri kan søke om PNS for bruk av jordbruksråvarer de benytter i produksjonen av utvalgte RÅK-varer(ferdigvarer). Det er ferdigvarens varenummer i tolltariffen som avgjør om et produkt er omfattet av tilskuddsordningen. Satsene fastsettes på grunnlag av differansen mellom norsk pris og verdensmarkedspris, inkludert tollavgiftssats, på de råvarene ordningen omfatter. Tilskuddsmidlene bevilges over jordbruksavtalen.

Du kan lese mer om virkemidlene og vilkårene for å søke her:

Konkurransesituasjonen til RÅK-industrien

Som følge av at Landbruksdirektoratet forvalter de to ordningene innenfor RÅK, har direktoratet også i oppdrag å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien.

Det er blant annet viktig å følge med på utviklingen i importen av RÅK-varer, for å ha kjennskap til konkurransesituasjonen til norsk RÅK-industri. I tillegg til importstatistikk, følger Landbruksdirektoratet med på prisutviklingen til sentrale råvarer, både nasjonalt og internasjonalt. Prisene er hovedgrunnlaget for å vurdere kompensasjonsbehovet, og dermed for å fastsette satsene i RÅK-tilskudd. Tilskuddssatsene fastsettes minimum en gang i året, normalt gjeldende fra 1. januar.

Landbruksdirektoratet bistår også Landbruks- og matdepartementet (LMD) med vurderinger knyttet til av vareomfanget i RÅK-tilskudd, innenfor rammene til protokoll 3. Industrien inviteres årlig til å komme med innspill til Landbruksdirektoratet i forkant av disse vurderingene. En eventuell utvidelse av vareomfanget kan imidlertid medføre et behov for økt bevilgning. Dette må det i så tilfelle bli enighet om i jordbruksforhandlingene.

Landbruksdirektoratet publiserer årlig flere rapporter som beskriver konkurransesituasjonen til norsk RÅK-industri. Disse kan du lese her: