Til hovedinnhold

Tilskudd til ulike utviklingstiltak - Søkerveileder

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Det er gjort endringer i følgende bestemmelser for avtaleåret 2022/2023:

  • § 1-6 første ledd – nytt kapittel 7 om juridisk bistand hjemlet i § 1-6 første ledd nr. 6
  • § 1-6 andre ledd – ny bokstav j – tilskudd for tilrettelegging for at reineiere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften
  • § 1-6 andre ledd – ny bokstav k – tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som mangler distriktsplan.

RUF-forskriften har fått et nytt kapittel 7 om juridisk bistand etter § 1-6 første ledd nr. 6. Det finnes eget søknadsskjema for tilskudd som faller under denne ordningen, og ordningen er beskrevet nærmere i eget rundskriv «Kommentarer til regelverk – Tilskudd til juridisk bistand til reinbeitedistrikter og siidaer». 

§ 1-6 andre ledd har fått tilføyd nye ordninger i bokstav j om tilrettelegging for at reineiere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften og bokstav k om tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som mangler distriktsplan. Avtalepartene ønsket i reindriftsavtalen for 2022/2023 å åpne for tilskudd fra Reindriftens Utviklingsfond for disse ordningene. Det er vedtatt retningslinjer i ordningen med tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som ikke har distriktsplan i RUF-sak 53/22 og retningslinjer om tilskudd til tilrettelegging for utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften i RUF-sak 80/22.

Fant du det du lette etter?