Til hovedinnhold

Tilskudd til ulike utviklingstiltak - Søkerveileder

Utfylling av søknaden

Se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 2 for mer informasjon om utfylling av søknaden.

I denne veilederen gis det i tillegg forklaring på utfylling av de spesielle feltene som gjelder ordningen med frakttilskudd. 

Oppgi hva det søkes støtte til

I denne seksjonen skal du krysse av for hvilket tiltak søknaden din gjelder. Hvis du er usikker på hvordan ditt tiltak skal klassifiseres, ta kontakt med Landbruksdirektoratet for veiledning. 

Tilskuddssum

I denne seksjonen skal du oppgi totalbeløpet du søker om.

Detaljert beskrivelse av tiltaket

I denne seksjonen skal du beskrive tiltaket du søker finansiert via tilskudd fra RUF. Beskrivelsen bør minst inneholde følgende:

  • hva det søkes om midler til
  • hva er formålet med tiltaket
  • hvem som er målgruppen, der dette er relevant
  • hvordan tiltaket bidrar til å utvikle reindriften, herunder o hvorfor dette tiltaket er nødvendig og hvordan tiltaket vil hjelpe flere i ditt distrikt eller område

Fellesvilkår

Fellesvilkåret i § 1-7 må være oppfylt for tilskudd etter RUF-forskriften. Det vil si at uansett hvilke av tiltakene under § 1-6 du søker om, må alltid vilkåret i § 1-7 være oppfylt. 

Hva som er fellesvilkår etter RUF-forskriften § 1-6 andre ledd, er beskrevet i punkt 4 i veiledningen. I denne seksjonen forklarer du hvorfor og hvordan ditt tiltak oppfyller vilkårene for tilskudd. 

Budsjetterte kostnader for tiltaket

I denne seksjonen skal du beskrive kostnader som du planlegger å ha i forbindelse med tiltaket. Opplistingen skal gjøres per kostnadsgruppe, for eksempel materialer, eget arbeid, konsulentarbeid, reise mv. Du må passe på at summen av kostnader samsvarer med delkostnadene. Dersom du er registrert i momsregisteret, vil tilskuddet bare dekke kostnader eks. moms. 

Finansieringsplan

I denne seksjonen skal du sette opp finansieringsplan, der du fordeler estimerte kostnader på forskjellige typer finansieringskilder, slik som tilskudd fra RUF, egenandel, lån, andre tilskudd mv. Det kan være lønnsomt å fordele kostnader mellom flere forskjellige finansieringskilder. Får du finansiert deler av tiltaket fra andre kilder, kan du ikke få dekt de samme kostnadene fra RUF. 

Eksempel:

Du søker om tilskudd til utvikling av reinfôr på 250 000 kroner. I finansieringsplanen opplyser du at du får dekt 100 000 kroner fra Sametinget for konsultasjonsarbeid og reiser. Det vil si at du ikke kan få dekt mer enn 150 000 kroner fra RUF til andre utgifter som utstyr. 

Vedlegg

I RUF-forskriften er det ikke spesifisert hvilke vedlegg du må sende med søknaden og hvilke vedlegg du må legge ved søknaden vil variere avhengig av tiltaket. Husk at vedleggende vil utgjøre vurderingsgrunnlaget for søknaden. Manglende vedlegg kan medføre at søknaden blir avslått. Du bør derfor legge ved alle dokumenter som du finner relevante for søknaden, for eksempel tilbud fra leverandører.

Fant du det du lette etter?