Til hovedinnhold

Tilskudd til ulike utviklingstiltak - Søkerveileder

Vilkår for å få tilskudd

For å få tilskudd etter RUF-forskriften kapittel 1 må tiltaket være: 

  • i samsvar med forskriftens formål i § 1-1
  • omfattet av virkeområdet til § 1-6 andre ledd
  • fremmende for reindriften i distriktet og området.

Vilkår 1: Tiltaket må være i samsvar med forskriftens formål

RUF-forskriftens formål er «gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål (se § 1-1). 

Det er to viktige elementer som må oppfylles:

  • tiltaket må være utviklende for reindriften
  • utviklingen må være i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Med «utviklende» menes det du søker tilskudd for, må tilføre noe nytt til reindriften i tillegg til det som allerede finnes. Det kan for eksempel være utvikling av nye hjelpemidler, faglige og praktiske tiltak innenfor reindriften mv. Tiltak som går ut på vedlikehold eller ordinær drift, og tiltak av generell teoretisk eller historisk interesse, omfattes ikke av RUF-forskriften.

Hva som er de reindriftspolitiske målene, fremgår blant annet av reindriftsloven § 1 og Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter

Vilkår 2: Tiltaket må omfattes av RUF-forskriften § 1-6 andre ledd

I RUF-forskriften (§ 1-6 andre ledd) er det opplistet tiltak som det kan innvilges tilskudd til etter RUF-forskriften. I bestemmelsen er det sagt at det blant annet innvilges tilskudd til tiltak som er nevnt. Det betyr at det også kan innvilges tilskudd til tiltak som ikke er konkret nevnt i forskriften, så lenge tiltakene oppfyller de andre vilkårene for tilskudd. Opplistingen gir likevel holdepunkter for hvilke typer tiltak som bør prioriteres.

Vilkår 3: Tiltaket må fremme reindriften i distriktet og området

Tiltaket må ha et visst omfang og ha betydning for en større krets av reindriftsutøvere i distriktet og området (dette står i § 1-7 første ledd). 

Tiltaket må også tilføre noe ytterligere positivt enn det som allerede finnes i distriktet eller området. Det kan for eksempel være tilføring av ny, nødvendig kompetanse, forenkling av driften, tilføring av mer beiteareal mv. Tiltak som regnes for å være en del av den ordinære driften vil ikke oppfylle kravene i § 1-7 første ledd. 

Eksempel:

Tiltak som kan dekkes av distriktstilskuddet vil ikke kunne dekkes etter denne ordningen. 

Fant du det du lette etter?