Til hovedinnhold

Vernskog og naturfare

1. Vernskog etter skogbruksloven

Hva er vernskog? 

Statsforvalteren kan gi forskrift om vernskog med hjemmel i skogbruksloven § 12 når skogen har en viktig funksjon i en av følgende situasjoner 

  • (1) vern for annen skog, 
  • (2) vern mot naturskader, eller 
  • (3) vern mot at den selv blir ødelagt 

Forskriften skal 

  • beskrive (kartfeste) grensene for vernskogen 
  • gi regler for forvaltning av skogen 
  • I tillegg kan forskriften bestemme at det skal være meldeplikt

Det er i all hovedsak klimaaspektet som ligger til grunn for skogens funksjon som vern, og faren for ødeleggelse av skogressursene er det sentrale for vernskogbestemmelsen. Bestemmelsen er ikke en bestemmelse om fredning av skog, og vernskog er ikke forveksles med skogvern eller områdevern (skog vernet av hensyn til naturmangfold) hvor det er miljøaspektet og friluftslivet som er det sentrale. 

Vernskoggrensene 

Du finner kart over vernskoggrensene for de fleste fylkene i den nasjonale databasen Kilden

Gå direkte til kartlaget vernskog i Kilden. Følgende fylker mangler kartlag: 

  • Troms- og Finnmark. Store deler av fylket er vernskog. Ta kontakt med kommunen.
  • Nordland. Store deler av fylket er vernskog. Ta kontakt med kommunen. 
  • Vestland. Flere kommuner i tidligere Hordaland er vernskog. Ta kontakt med kommunen. 
  • Oslo har ikke vernskog. 

Meldeplikt 

Les mer om å melde om hogst i vernskog 

Vernskogbestemmelsen har vært i norsk skogbrukslovgiving siden 1893. 

Fant du det du lette etter?