Til hovedinnhold

Vernskog og naturfare

8. Flomdempende skog

Avrenning fra nedbørfelt er kompleks. Skog og annen vegetasjon, våtmarker og tjern vil være med på å dempe avrenningen, mens omdisponering av arealene til annen bruk vil kunne øke avrenningen. I tillegg kan selve måten arealene driftes på, være utslagsgivende. 

Skogens flomdempende funksjon blir gjerne trukket fram som viktig. Men ofte skjer dette på generelt grunnlag eller med bakgrunn i enkelthendelser. Et beskrivelsessystem er et viktig grunnlag for å føre en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan skogen kan og bør driftes når det gjelder dette spørsmålet. 

Det finnes noe forskning på området, men her er det behov for mer kunnskap. Skog kan ikke ses isolert på fordi det er mange flere faktorer som spiller inn når det gjelder flom. 

Størrelsen på nedbørfeltet, flomstørrelse og hogstareal med mer 

Det er en sammenheng mellom størrelsen på nedbørfeltet og størrelsen på flommen og hogstomfang. Effekten av hogst gir synlig effekt på mindre nedbørfelt og mindre flommer, mens for store hogstarealer eller for store flommer synes ikke det å være tilfelle. Gjenværende vegetasjon etter hogst, type jordsmonn og avstand fra hogstfelt til flomutsatte steder, er andre faktorer som spiller inn. Skogsveibygging vil, avhengig hvordan den er utformet, kunne øke risikoen for flom. Eventuell omdisponering av skog til andre formål vil selvsagt gi en permanent effekt. Disse faktorene gjør at vi ikke har bredt nok grunnlag til å gi eksakte tall for hvilke størrelser som bør brukes for de forskjellige variablene.

Infiltrasjon og avrenning i skog 

I skog gjør greiner, bar og lauvverk at en større del av nedbøren fordunster fra kronedekket. Dette reduserer både infiltrasjonen i grunnen og overflateavrenninga. I tillegg kommer vannopptak hos vegetasjonen. For lokal stabilitet spiller rotegenskaper og vanninnhold i jord og særlig i rotsonen en vesentlig rolle. Vann følger sprekker, kanaler og røtter. I blandingsskog utvikler for eksempel granrøtter bedre rotsystem ved å følge andres røtter, og vanligvis vil blandingsskog være den skogtypen som gir størst infiltrasjon. 

Kritisk nedbørsmengde 

Kritisk nedbørsmengde er avhengig av tilstand/vanninnhold i jorda. Jordart vil derfor være av en viss betydning. 

Reduksjon av vannhastighet i skog, myrer og tjern 

Alle hindringer og økt ruhet i en vannvei, også grasvegetasjon, reduserer vannhastigheten, noe som har stor betydning for erosjons­potensialet og utvikling av flom. Tjern kan ta opp nedbørsmengder og kan på den måten bremse vannhastigheten slik vannmengdene blir fordelt over en lengre periode. Den flomdempende effekten av myrområder er trolig liten siden myr har et permanent vannspeil opp mot terskelen ved utløpet. 

Kunnskapen på dette området er mangelfull. Samtidig blir skog tillagt betydning som flom-dempende tiltak. Det er derfor viktig at det blir forsket videre på dette temaet. 

Fant du det du lette etter?