Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/42

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite – kommentarer til regelverk

§ 3. Beregning av tilskudd til fôring

Kommentarer til bestemmelsen

Ved behandling av søknader som kun gjelder fôring av rein, skal satsen på 450 kroner ganges med antall rein det søkes tilskudd for, begrenset oppad til det antall rein som distriktet hadde rett til å ha på konvensjonsbeite.

For søknader som gjelder fôring og andre nødvendige tiltak kan det totale tilskuddet som søker får innvilget ikke overstige det beløpet som distriktet kunne ha fått innvilget på bakgrunn av det maksimale antall rein distriktet kunne ha på konvensjonsbeite.

Dette kan illustreres med følgende eksempel:

Distrikt A søker om tilskudd til fôring av 1200 rein og dekning av utgifter til andre nødvendige tiltak på 150 000 kroner. I henhold til konvensjonen hadde distrikt A rett til å ha 1500 rein på konvensjonsbeite.

Tilskuddet blir beregnet slik

  • 1200 rein x kr 450 = kr 540 000
  • andre nødvendige tiltak = kr 150 000
  • totalt omsøkt = kr 690 000
  • maksimal utbetaling = kr 675 000 (det maksimale tilskuddet distriktet kan oppnå for fôring av 1500 rein = 1500 x kr 450).

 

Fant du det du lette etter?