Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/42

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite – kommentarer til regelverk

§ 5. Begrensning i tilskuddet

§ 5

Tilskudd kan ikke innvilges for reintall utover det reintallet det enkelte distrikt hadde lov til å ha på beite i henhold til opphevet reinbeitekonvensjon.

Dersom søker er siida, siidaandel eller reineier, beregnes tilskuddet forholdsmessig ut fra søkers reintall, distriktets reintall og reintallet distriktet hadde lov å ha på vinterbeite i Sverige i henhold til opphevet reinbeitekonvensjon.

Tilskudd til flytting skal samordnes med annen finansiering av transport, for eksempel tapsreduserende tiltak, jf. forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak § 5 andre ledd bokstav a.

Kilde: Forskrift om tilskudd til utgifter ved fóring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite

Kommentarer til begrensninger i tilskuddet

Paragraf 5 inneholder bestemmelser om begrensning i tilskuddet som tidligere fantes i § 2 tredje til femte ledd. Bestemmelsene ble flyttet til ny paragraf fra driftsåret 2022/2023 for å gi bedre sammenheng i regelverket.

Første ledd: begrensning i antall rein

Søker kan ikke få tilskudd for flere rein enn det som distriktet søker tilhører hadde rett til å ha på konvensjonsbeite da konvensjonen gjaldt. Søker kan ha inngått en avtale om flytting av en del av flokken og valgt at resten av flokken skal fôres.

I slike situasjoner må det totale antall rein det gis tilskudd for være innenfor det maksimale antall rein som distriktet kunne ha på konvensjonsbeite. Ved vurderingen av hvordan tilskuddet skal innvilges, må det ses hen til den løsningen som er økonomisk mest gunstig for søker.

Dette kan illustreres med følgende eksempler: 

 • Distrikt A søker om tilskudd til fôring av 2000 rein. Etter konvensjonen hadde distriktet rett til å ha 1500 rein på konvensjonsbeite. Det maksimale antall rein det kan innvilges tilskudd til er 1500 rein.
 • Distrikt B søker om tilskudd til fôring av 1100 rein og flytting av 980 rein. I henhold til konvensjonen hadde distrikt B rett til å ha 1600 rein på konvensjonsbeite. Her vil det bli innvilget tilskudd til fôring av 1100 rein og flytting av 500 rein, fordi dette gir den mest gunstige løsningen for søker. 

Andre ledd: flere søkere i samme distrikt

Andre ledd inneholder regel om samordning av tilskudd når både reinbeitedistriktet og enkelte siidaer/siidaandeler/reineiere innenfor det samme distriktet søker om tilskudd til fôring og flytting.

Hvis både distriktet og siida/siidaandel/reineier søker om tilskudd, vil tilskuddet bli beregnet slik:

 • for reinbeitedistriktet: (distriktets reintall minus reintallet til siida/siidaandel/reineier x det maksimale reintall distriktet kunne ha på konvensjonsbeite) : distriktets reintall
 • for siida/siidaandel/reineier: (siidaandelens reintall x det maksimale reintall distriktet kunne ha på konvensjonsbeite) : distriktets reintall.

Dette kan illustreres med følgende eksempel: 

 • Distrikt A kunne tidligere ha maksimalt 1500 rein på konvensjonsbeiter (når den opphevede reinbeitekonvensjonen fortsatt gjaldt). Distriktet søker om tilskudd til fôring av 1600 rein, som er distriktets reintall per 31. mars. Samtidig søker en siidaandel i distriktet om fôring av sine 400 rein.
  • Totalt kan distriktet (inkludert siidaandelen) maksimalt få 675 000 kroner (1500 rein x 450 kroner) i tilskudd til fòring.
  • Siidaandelens andel av distriktets totale reintall er 25 prosent ([(400/1600)x100], og siidaandelen har derfor krav på 25 prosent av tilskuddet distriktet maksimalt kan få. Tilskuddet fordeles slik
   • for reinbeitedistriktet:
    • (0,75 x 675 000) = 506 250 kroner (75 prosent av 675 000 kroner)
   • for siidaandelen:
    • (0,25 x 675 000) = 168 750 kroner (25 prosent av 675 000 kroner)
   • Totalt tilskudd til distriktet = 506 250 kroner (distriktet) + 168 750 (siidaandelen) = 675 000 kroner

Fant du det du lette etter?