Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/42

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite – kommentarer til regelverk

§ 7. Opplysningsplikt og kontroll

§ 7

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendige for å kunne forvalte tilskuddsordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

Kilde: Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Opplysningsplikt

Etter denne bestemmelsen kan Landbruksdirektoratet bare kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen i den konkrete saken/forvaltningen av tilskuddsordningen. Som oftest vil slike opplysninger være bakgrunn som er nødvendig for å fatte riktig tilskuddsvedtak og dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at tilskuddet vil bli brukt i samsvar med vedtaket.

Reindriftsmyndighetene kan ikke fremtvinge at søker oppfyller  opplysningsplikten. Ved krav om å gi opplysninger etter § 7 må saksbehandler vise til forvaltningsloven § 14. Den som får vedtak med pålegg om opplysninger, kan påklage vedtaket hvis han eller hun er uenig i det. Klager må fremsette klagen skriftlig eller muntlig innen tre dager fra pålegget er mottatt. Landbruksdirektoratet må gi informasjon til søker om klageadgang samtidig med pålegget om å gi opplysninger.

Andre ledd: Tilsyn med tilskuddsutbetalingene

Landbruksdirektoratets adgang til å føre tilsyn med at tilskuddsutbetalinger er riktige har sitt opphav i Reglement for økonomistyring i staten § 15 andre ledd.

Før Landbruksdirektoratet gjennomfører slike kontroller må direktoratet fatte pålegg og opplyse om hjemmelen og klageadgangen, slik det er omtalt i punkt «Opplysningsplikt».

Tredje ledd: Stedlig kontroll

Landbruksdirektoratet må foreta en individuell vurdering av om stedlig kontroll er nødvendig i den enkelte saken, fordi dette er et mer inngripende tiltak enn krav om innsending av opplysninger.

Avtalepartene har under forskriftsmøtet av 13. juni 2012 understreket at som hovedregel skal skriftlig saksgang benyttes. Derfor må stedlig kontroll kun gjennomføres der det er mistanke om at opplysninger i saken er uriktige. Også for slike kontroller gjelder forvaltningsloven § 14, se forrige punkt.

Hvis Landbruksdirektoratet velger å gjennomføre bokettersyn eller lignende utenfor offentlig kontor, er forholdet omfattet av forvaltningsloven § 15 om granskning. For denne bestemmelsen gjelder samme regler om informasjon og klage som for forvaltningsloven § 14. Den som leder en slik kontroll, skal blant annet opplyse om formålet med kontrollen og hjemmelen for den. De som blir kontrollert har rett til å ha et vitne til stede, og Landbruksdirektoratet skal opplyse om denne retten før kontrollen gjennomføres.

Fant du det du lette etter?