Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/42

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite – kommentarer til regelverk

§ 6. Søknad og dokumentasjon

§ 6

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet innen 31. mars. Dokumentasjon på at transportøren har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein må vedlegges søknaden.

Søker må levere regnskap med dokumentasjon for kostnadene knyttet til det omsøkte tiltaket innen 1. juli.

Kilde: Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Søknad og dokumentasjon

Søknaden skal sendes til Landbruksdirektoratet innen 31. mars det driftsåret søknaden gjelder. For driftsåret 2023/2024 må søknad om tilskudd sendes innen 31. mars 2024.

Som vedlegg til søknad om tilskudd til flytting må søker levere dokumentasjon på at transportør har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein, se kommentarer til § 2 – andre ledd-tilleggsvilkår.

Andre ledd: Regnskap

Søker må levere regnskap med dokumentasjon på utgiftene innen 1. juli etter driftsåret. Hvis et distrikt har søkt om tilskudd for driftsåret 2023/2024, må dokumentasjon på utgiftene og regnskap sendes inn innen 1. juli 2024.

I henhold til tidligere praksis i direktoratet, er ikke manglende innsending av dokumentasjon innen 1. juli alene grunnlag for å kreve tilskuddet tilbake. Etter fristen er gått ut, skal Landbruksdirektoratet sende purring til tilskuddsmottaker med en forholdsvis kort frist, for eksempel to uker. Hvis tilskuddsmottaker ikke overholder den nye fristen skal direktoratet sende et varsel om tilbakebetaling av tilskudd til søker. Landbruksdirektoratet skal følge opp saken slik det er beskrevet i kommentarer til § 8 om avkortning.

Fant du det du lette etter?