Til hovedinnhold

2023/38

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 6, tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan - kommentarer til regelverk

§ 6-2. Vilkår for tilskudd

§ 6-2

Tilskudd kan innvilges til distrikter som ikke har godkjent distriktsplan.

Distriktsplan skal utarbeides i henhold til reindriftsloven § 62.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til vilkår for tilskudd

Første ledd: Krav til søker

Det er bare reinbeitedistrikter som ikke har godkjent distriktsplan som kan søke på dette tilskuddet. Det gis ikke tilskudd til distrikter som allerede har godkjent distriktsplan og som ønsker å lage ny.

Andre ledd: Krav til distriktsplanen

Distriktsplanen skal utarbeides og vedtas av distriktstyret i henhold til bestemmelsene i reindriftsloven § 62, der det er stilt krav til distriktsplanens innhold.

Distriktstyret bør orientere kommune, fylkeskommune og statsforvalter om planarbeidet, og gjøre dem kjent med hovedinnholdet i planen før den vedtas. Etter at planen er vedtatt skal kommune, fylkeskommune, statsforvalter og berørte nabodistrikter få tilsendt planen, jf reindriftsloven § 62 siste ledd.

Vedtatt distriktsplan må også sendes til Landbruksdirektoratet sammen med rapport for å få utbetalt hele tilskuddet, se dette rundskrivets kommentarer til § 6-5 om rapportering.

Fant du det du lette etter?