Til hovedinnhold

Strategi for FFL og JA 2023 - 2027

Innhold på siden:

Innledning

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) har to finansieringskilder. Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) finansieres gjennom forskningsavgift på landbruksprodukter, både på nasjonal produksjon og på importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. I 2022 ble det innbetalt 211 mill. kroner til fondet. FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) avsettes årlig over jordbruksavtalen og er øremerket forskning. For 2022 ble det bevilget 77 mill. kroner.

Strategien er utarbeidet av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Strategien er utformet innenfor rammen av de føringer som følger av lov, forskrift, statsbudsjettet, jordbruksavtalen og instrukser for styrene. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fastsatt egne instrukser for forvaltningen av forskningsmidlene og oppnevner styremedlemmene.

I LMDs instrukser til styrene er det satt mål om tett samordning, helhetlig tilnærming og effektiv ressursutnyttelse av forskningsmidlene for FFL og JA, noe som oppnås bl.a. gjennom felles styremøter og utlysninger. Styrene skal i første rekke tildele midler til forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse. Det kan også disponeres midler til utredninger, forprosjekter og utviklingsprosjekter.

Strategien gir retning for styrenes arbeid og veivalg i forvaltningen av midlene. Strategien legger ingen føringer for faglige prioriteringer i årlige utlysninger. Faglige prioriteringer utformes i tråd med politiske prioriteringer og kunnskapsbehov som er framkommet i dialog med næring og forskningsinstitusjoner.

Føringer for FFL

I lov om forskningsavgift på landbruksprodukter står det at formålet er ved avgift å sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig framstilling av nærings- og nytelsesmidler.

Ifølge instruksen for FFL-styret skal midlene anvendes til forskning i hele den landbruksbaserte verdikjeden fra primærleddet til industri- og forbrukerleddet. Videre skal forskningen ha relevans for de produktgruppene som er avgiftspliktige. På den måten bidrar midlene til å dekke forskningsbehovet til alle som betaler inn avgift. FFL-styret har et særlig ansvar for å yte midler til Nofima AS.

Føringer for JA

I instruksen for JA-styret står det at formålet med midlene er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren og gi nytteverdi for brukerne på kort og lang sikt.

FoU-midlene over jordbruksavtalen er et resultat av forhandlinger mellom staten og bondeorganisasjonene. Prioriteringene for midlene skal være i tråd med de landbrukspolitiske målene. Partene i forhandlingene definerer ulike innsatsområder for norsk landbruk i årlige jordbruksoppgjør.

Fant du det du lette etter?