Til hovedinnhold

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 10 Vedtakets innhold

§ 10 

Det skal gå fram av kommunens avgjørelse hvilke natur- og kulturlandskapsverdier som berøres, og hvilke konsekvenser nydyrkingen får for disse, jf. naturmangfoldloven § 7. 

Kilde: Forskrift om nydyrking § 10 (Lovdata)

Krav til begrunnelsen  

Vedtaket skal inneholde en begrunnelse som setter søker i stand til å ivareta sine interesser. Forvaltningsloven § 25 stiller disse minimumskrav til vedtaket:  

  • Regelverket vedtaket bygger på. 
  • Faktiske forhold som er lagt til grunn.  
  • Den skjønnsmessige vurderingen som er gjort og hovedhensyn bak disse.  

I tillegg stiller forskriften krav til begrunnelsen:  

  • Det skal stå hvilke natur- og kulturlandskapsverdier som berøres og hvilke konsekvenser nydyrkingen får for disse.  
  • Angi vilkår som er stilt i forbindelse med tillatelsen.  

Forvaltningslovens krav til begrunnelse vil avhenge av hva resultatet er for søker. Dersom det er gitt tillatelse, må det gå tydelig fram av vedtaket hva som er premissene for at tillatelsen er gitt. Spesielt må det omtales hvordan hensynet til natur- og kulturlandskap er vurdert. Naturmangfoldloven § 7 angir at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig beslutningstagning. Det må gå fram av vedtaket hvordan disse prinsippene er vurdert.  

Hvis det er satt vilkår, må det komme klart fram av vedtaket hva som er vilkårene for gjennomføring av tiltaket og fristene for dette. Årsakene til at det er stilt vilkår bør videre komme fram. Se omtale av vilkår ovenfor.  

Dersom det er gitt avslag på søknaden, skjerper dette kravet til begrunnelsen. Søkeren må gjøres i stand til å skjønne hvorfor søknaden er blitt avslått, og det bør pekes helt konkret på hva som har gjort at man har fått avslag. Søkeren skal etter å ha lest vedtaket være i stand til å vurdere om han eller hun er uenig i vurderingen som er gjort eller ikke. Dette er sentralt for å ivareta rettighetene søkeren har til å klage på vedtaket.

Fant du det du lette etter?