Til hovedinnhold

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

§ 4 Godkjenning av nydyrking

§ 4 

Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeides av den som vil sette tiltaket i verk. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det kan settes vilkår for godkjenningen. 

Kilde: Forskrift om nydyrking §4 (Lovdata)

Rammer for søknaden  

Søker skal utarbeide en plan for nydyrkingen. Grunneier, leietaker eller andre med fullmakt fra grunneier eller jordskifteretten på vegne av den som har begjært jordskifte kan søke om godkjenning av plan for nydyrking.  

Nydyrkingstiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger godkjenning av planen Nydyrkingstiltak kan dessuten kreve flere tillatelser enn det som følger av nydyrkingsforskriften.  

Tillatelsen faller bort etter tre år

Dersom nydyrkingen ikke er iverksatt innen tre år etter godkjenning er gitt, faller tillatelsen uten videre bort. Det betyr at dersom det i den påfølgende treårsperioden ikke er foretatt rydding eller sletting av arealet, med intensjon om å gjennomføre nydyrkingstiltaket, må det søkes på nytt og gis ny tillatelse før det kan gås i gang med nydyrkingen. Kommunen kan også stille egne vilkår for ferdigstillelse av tiltaket for å bedre kontrollen med at tiltaket blir gjennomført. Se mer om vilkår under kommentarer til § 9.  

Det kan settes vilkår for godkjenningen 

Kommunen kan, jf. § 4 annet ledd, sette vilkår for godkjenningen. Vilkår kan typisk stilles for å ivareta formålet med forskriften, altså at nydyrking skjer på en måte som ivaretar hensynet til natur- og kulturlandskap.  

Fant du det du lette etter?