Til hovedinnhold

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

§ 6 Begrensninger i adgangen til å nydyrke

§ 6 

Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring og vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene. 

Nydyrking av areal over 50 dekar skal vurderes konsekvensutredet før vedtak fattes, jf. forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger § 8, jf. vedlegg II nr. 1 bokstav b). Det samme gjelder for nydyrkingstiltak på mindre enn 50 dekar dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller for andre viktige miljøhensyn. 

Kilde: Forskrift om nydyrking §6 (Lovdata)

Nærmere om vassdrag 

Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag fri for inngrep. Plan for nydyrking av arealer som grenser til vassdrag skal ikke godkjennes uten at det blir satt igjen en naturlig vegetasjonssone. Dette er på grunn av hensynet til landskapsbildet, og fordi slike vegetasjonssoner ofte gir grunnlag for biologisk mangfold. Vegetasjonssonen er også viktig for å hindre avrenning og erosjon. Vegetasjonssonen kan bestå av lave grasvekster eller trær og busker, avhengig av de naturforholdene som fantes på stedet før nydyrkingstiltaket. 

Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, og vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene. Det skilles ikke på naturlige og kunstige eller modifiserte vassdrag. 

Enhver har aktsomhetsplikt

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget​ for allmenne eller private interesser, jf. vannressursloven § 5. Vassdragstiltak​ skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Som eksempler på allmenne interesser kan nevnes fiskens frie gang, allmenn ferdsel, naturvern, biologisk mangfold, friluftsliv, vitenskapelig interesse, kultur- og landskapshensyn, jordvern, hensyn til flom og skred mv. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller ulempe. Dette er også relevant i forbindelse med nydyrking når tiltaket berører vassdrag. Ta kontakt med NVE ved nærmere spørsmål om aktsomhetsplikten.  

Vassdrag med og uten årssikker vannføring

Med årssikker vannføring menes vannspeil og vassdrag som i normalår er vannførende hele året. Vassdraget må anses å ha årssikker vannføring dersom vassdraget ikke tørker ut oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. Om et vassdrag eller deler av et vassdrag går tørt under ekstreme tørke- eller temperaturforhold, kan vannføringen likevel regnes som årssikker. 

Bredden på vegetasjonssonen

Hvor bred vegetasjonssonen skal være, avhenger av om vassdraget har årssikker vannføring eller ikke. Bredden på vegetasjonssonen beregnes fra vannspeil ved normal vannstand. Dersom vassdraget er regulert, måles det fra høyeste tillatte reguleringshøyde. 

Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter.  

Hva slags tiltak er tillatt i vegetasjonssonen?

I vegetasjonssonen er det ikke tillatt med nydyrking til overflatedyrka eller fulldyrka jord. Det er likevel tillatt med annen skånsom skjøtsel av vegetasjon i kantsonen. 

Konsekvensutredninger

For nydyrkingstiltak over 50 dekar er det et absolutt vilkår at det er foretatt en vurdering av om tiltaket skal konsekvensutredes. Dersom kommunen vurderer at tiltaket må konsekvensutredes, kan det ikke gjøres vedtak i nydyrkingssøknaden før konsekvensutredning er gjennomført. Resultatet av konsekvensutredningen inngår da i det vurderingsgrunnlaget kommunen skal fatte vedtaket på bakgrunn av. Ved nydyrkingstiltak på mindre enn 50 dekar skal det også vurderes om tiltaket skal konsekvensutredes - så fremt det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller for andre viktige miljøhensyn. 

Når godkjenning ikke kan gis 

Dersom godkjenning ikke kan gis, jf. vurderingene over, bør kommunen vurdere om nydyrkingstiltaket kan utformes på en annen måte. Kommunen kan vurdere om nydyrking kan skje på et annet sted på eiendommen, hvor tiltaket ikke kommer i konflikt med natur- og kulturlandskapsverdiene.  

Fant du det du lette etter?