Til hovedinnhold

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

§ 12 Tilsyn og overtredelse

§ 12 

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og vedtak fattet med hjemmel i den følges, jf. jordloven § 19. Kommunen kan i den forbindelse foreta befaring på eiendommen. Kommunen skal gi Statsforvalteren melding om brudd. 

Ved brudd på forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden, godkjenningen kan trekkes helt eller delvis tilbake, eller departementet kan pålegge den ansvarlige tvangsgebyr, jf. jordloven § 20. 

Kilde: Forskrift om nydyrking § 12 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Kommunen har en alminnelig hjemmel til å kontrollere at nydyrkingen skjer i henhold til tillatelsen som er gitt. Særlig i saker der det er satt vilkår bør kommunen prioritere å etterse at vilkårene blir etterlevet.  

Dersom tiltakshaver nydyrker helt eller delvis i strid med en gitt tillatelse, kan kommunen trekke godkjenningen tilbake, jf. § 12 andre ledd.  

I en del tilfeller vil det være umulig å gjenopprette de skadene som er skjedd. Forskriften inneholder derfor en hjemmel for at kommunen kan pålegge tiltakshaver å reparere skadene i et slikt omfang som er mulig. 

Kommunen skal videre gi statsforvalteren melding om eventuelle brudd, se forskriften § 12.Det følger for øvrig av forskriften § 12 andre ledd jf. jordloven § 20 at departementet kan pålegge den ansvarlige et tvangsgebyr for å sikre gjenoppretting eller gjennomføring av pålagte reparasjonstiltak på arealet. 

Nydyrking av areal i strid med forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i den kan straffes med bøter eller fengsel etter straffeloven eller annen lov, f.eks. kulturminneloven, forurensingsloven, naturvernloven, eller skogbruksloven. Eventuell vinning kan dessuten inndras i forbindelse med straffesaken, jf. straffeloven § 67 jf. § 75.

Fant du det du lette etter?