Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-3 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling - Rundskriv 2021-3

7. Vedtak og utbetalinger

Når søknaden er gjennomgått, ferdig behandlet og kontrollert, skal det fattes vedtak. Vedtaket kan enten være å utbetale tilskudd, eller å avvise eller avslå søknaden. 

Å avvise/ avslå en søknad 

«Avslå søknad» og «Avvis søknad» skal bare brukes, der kommunene finner at ingen deler av søknaden gir grunnlag for tilskudd.  

Hvis det gis delvis avslag, skal søknaden godkjennes og attesteres. Det gis delvis avslag der saksbehandler godkjenner  

  • lavere verdi(er) enn søker har lagt inn, eller  
  • avslår deler av søknaden helt 

Vedtak om avslag eller avvisning fattes idet saksbehandler trykker på knappene for 

  • «Avslå søknad», eller  
  • «Avvis søknad» 

Merk! 

Hvis du trykker «Avslå søknad» eller «Avvis søknad», sendes vedtaksbrevet umiddelbart til foretakenes meldingsboks i Altinn.  

I tilfeller der søknaden avslås fordi foretaket er slettet i Enhetsregisteret, må saksbehandler selv sende vedtaket til foretaket. Søknader skal ikke avslås eller avvises før del 2 er levert. 

I klage- og omgjøringssaker, hvor det har vært utbetalt tilskudd tidligere, og endelig vedtak resulterer i avslag eller avvisning, skal ikke knappene «Avslå søknad» eller «Avvis søknad» brukes. Se Klager og omgjøring av vedtak uten klage - Registrering av nye tall etter klage og omgjøring i eStil PT for omtale av hvordan man skal gå fram i disse tilfellene. 

Avslå søknad 

Søknaden skal avslås, hvis foretaket ikke oppfyller vilkårene for å få utbetalt tilskudd.  

Hvis en søknad har fått beregnet 0 kroner i bruttotilskudd, det vil si tilskudd før bunnfradrag og avkorting trekkes, skal saksbehandler velge «avslå søknad». Hvis en slik søknad attesteres, vil den ikke gå til utbetaling, og søker vil ikke få et vedtaksbrev. Søknader med et bruttotilskudd på 0 kroner er ofte tomme søknader, eller søknader der søker ikke har oppgitt produksjoner som gir rett på tilskudd. I slike tilfeller skal søknaden avslås. 

Merk! 

Saksbehandler skal attestere søknaden i de tilfellene der bruttotilskuddet (tilskudd før bunnfradrag og avkortinger) er større enn 0, men der bunnfradraget eller avkortinger gjør at utbetalingen til foretaket blir 0. I slike tilfeller vil eStil PT trekke bunnfradrag/avkorting, og summen vil bli tilbakeført til tilskuddsordningene. 

Avvise søknad 

Hvis vilkår for at søknaden skal tas til behandling ikke er til stede, avviser kommunen søknaden. Det gjelder for eksempel dersom søker trekker søknaden sin.  

Avvisning og avslag må begrunnes 

Ved avvisning og avslag skal vedtaket begrunnes, jf. forvaltningsloven§§ 24 og 25. Kravet til hvor omfattende begrunnelsen skal være, varierer fra sak til sak. Begrunnelsen kan skrives inn i feltet merket «Begrunnelse for vedtak». I kompliserte saker eller der det er behov for å skrive mer enn det er plass til i dette feltet, kan begrunnelsen skrives i et eget brev.  

Begrunnelser og kommentarer som er synlige i vedtaksbrevet, må skrives på målformen som søker har oppgitt. Målform er synlig under seksjonen «Grunnopplysninger». 

Fatte vedtak om utbetaling av tilskudd ved attestering av søknaden 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser i tråd med godkjente dyretall, arealtall etc. på landsbasis. Etter at endelige satser er lagt inn i eStil PT av Landbruksdirektoratet, er søknadene klare for attestering av kommunen.  

Kommunen fatter vedtak om utbetaling av tilskudd når søknaden attesteres. Attesteringen må gjøres av den i kommunen som har myndighet til det. Det gjøres under menypunktet «Søknader» - «Vedtak og attestasjon». Når søknaden er attestert, kan Landbruksdirektoratet betale ut tilskuddet. For at tilskuddet skal utbetales ved hovedutbetalingen, må søknaden være attestert innen fristen som står i tidsplanen i Viktige datoer.  

Ved hovedutbetalingen sendes vedtaksbrevet til foretakets innboks i Altinn på datoen for hovedutbetalingen. Merk at klagefristen først begynner å løpe når søker blir underrettet om vedtakets innhold, som er ved mottak av vedtaksbrev. Se Klager og omgjøring av vedtak uten klage for mer informasjon. 

Attestering og utbetaling etter hovedutbetaling 

Søknader som ikke er ferdig behandlet innen fristen for å bli med i hovedutbetalingen, kan attesteres så fort de er ferdig behandlet.  

Landbruksdirektoratet vil utbetale tilskudd hver onsdag ut mars. Fra og med april, vil tilskuddet utbetales onsdag i partallsuker.  

Saksbehandler må ha attestert søknaden senest fredag uken før utbetaling for å være sikker på at tilskuddet blir utbetalt påfølgende uke. 

Ved utbetalinger i etterkant av hovedutbetalingen, sendes vedtaksbrevet til foretakets innboks i Altinn idet Landbruksdirektoratet godkjenner utbetalingene, som skjer mandag eller tirsdag før utbetaling. 

Der statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak i første instans 

I tilfeller hvor det er statsforvaltereneller Landbruksdirektoratet som saksbehandler søknad og fatter vedtak i førsteinstans, brukes ikke de vanlige brevmalene for vedtak om tilskudd /avslag / avvisning. 

Der statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak som resulterer i utbetaling av tilskudd, vil vedtaksbrevet være basert på en forenklet brevmal, hvor det kun er tilskuddsberegningen som er med i brevet samt teksten som saksbehandler har lagt inn i feltet «Begrunnelse for vedtak» i seksjonen «Behandling». Årsaken til at mye av standardteksten er tatt bort, er at den ofte ikke vil være korrekt i disse tilfellene, da standardtekstene er basert på at det er kommunen som fatter vedtak. Standardtekstene om avsender og klageadgang/ hvem klage skal sendes til er derfor ikke med i denne forenklede brevmalen.  

Saksbehandler må legge inn informasjon om avsender, om klageadgang og om klagefrist i feltet «Begrunnelse for vedtak», slik at det blir med i brevet som sendes til foretaket. I enkelte tilfeller hvor statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak som førsteinstans, vil det være behov for å skrive et mer utfyllende vedtak enn det standardbrevet gir mulighet for. Dette gjøres da i eget brev utenfor systemet, og i feltet «Begrunnelse for vedtak» legger saksbehandler inn henvisning til dato og referanse til vedtaksbrevet. 

Saksbehandler kan se hvordan brevet vil se ut ved å gå til «Forhåndsvisning av vedtaksbrev» i seksjonen «Behandling» og deretter velge «Vedtaksbrev - forenklet brevmal».   

Der statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak om avslag eller avvisning av søknaden i førsteinstans, registreres resultatet av saksbehandlingen i eStil PT, men det produseres ikke et vedtaksbrev. I slike tilfeller må vedtak med begrunnelse skrives utenfor eStil PT og sendes til foretaket.  

Det er ikke mulig å stoppe en attestert søknad etter attesteringsfristen 

Etter at saksbehandlers frist for å attestere søknaden har gått ut, vil det ikke være mulig for saksbehandler å attestere nye søknader eller å gjenåpne søknader. Frysing av funksjonen for attestering og gjenåpning varer fram til utbetaling er gjennomført av Landbruksdirektoratet. 

Attesteringsfristen og perioden attestering og gjenåpning fryses ved hovedutbetaling fremgår av tabellen i Viktige datoer. Ved utbetalinger etter hovedutbetaling vil attestering og gjenåpning fryses mandag og tirsdag hver uke med utbetaling (hver uke ut mars, og hver partallsuke fra april).  

Dersom søker oppdager feil i attesterte søknader i denne perioden må vedtaket omgjøres etter at tilskuddet er utbetalt, i tråd med veiledningen i Klager og omgjøring av vedtak uten klage. 

Etter at søknaden er attestert, men før attesteringsfristen har gått ut, kan den instansen som har fattet vedtak ved å attestere søknaden, omgjøre sitt eget vedtak i medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav b. Tilsvarende kan overordnet organ gjøre om på underinstansen sitt vedtak jf. § 35 første ledd bokstav b jf. § 35 andre ledd.  

Politianmeldelse  

Hvis søker har gitt feil opplysninger til myndighetene for å få utbetalt tilskudd foretaket ikke har krav på, kan handlingen rammes av bedrageribestemmelsene i straffeloven, lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven), § 371 (bedrageri) og § 372 (grovt bedrageri).  

Hvis ikke søker lykkes i å få utbetalt tilskuddet, kan handlingen likevel straffes som forsøk, jf. straffeloven § 16. Også andre straffebud vil kunne være aktuelle. Vi gjør oppmerksom på at også medvirkning fra forvaltningens side på dette området kan være straffbart, jf. straffeloven § 15.  

Kommunen og statsforvalteren skal i disse tilfellene vurdere å politianmelde foretaket.  

Landbruksdirektoratets retningslinjer for anmeldelse kan benyttes. Vurderingen av om et straffbart forhold skal anmeldes, vil ikke nødvendigvis avhenge av beløpets størrelse alene. Det må i tillegg vurderes hvor grov saken er, herunder om foretaket er sterkt å klandre, og om det dreier seg om gjentatte forhold mm. Statsforvalteren har mottatt Landbruksdirektoratets retningslinjer for anmeldelse, og har også tilgang til dokumentet på FM-nett. Kommunen kan ta kontakt med statsforvalteren for å få utlevert disse. 

Fant du det du lette etter?