Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-3 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling - Rundskriv 2021-3

9. Rapporter

I eStil PT er det en del rapporter som skal være til støtte i saksbehandlingen og kontrollarbeidet. Rapporter kan hentes ut ved å gå til menypunktet «Rapporter» i eStil PT. 

Følgende rapporter ligger i eStil PT: 

Eksport søknadsdata 

Rapporten viser innholdet i alle søknadene, både grunnopplysninger, søkers opplysninger og godkjente opplysninger ved søknadens del 1 og del 2. Rapporten inneholder også avkortinger fordelt på avkortingstype og tilskuddsbeløp fordelt per ordning. For søknader med status mottatt, under behandling, foreløpig godkjent og attestert vises beregnet tilskudd. For søknader med status utbetalt vises utbetalt tilskudd. 

Fra søknadsomgangen 2019 viser rapporten også antall slaktedyr som ligger til grunn for beregningen. Merk at nye opplysninger om antall slaktedyr kun hentes når søknaden har status «Under behandling», eller i forbindelse med at systemet på to tidspunkt automatisk henter oppdaterte slakteopplysninger. Det kan derfor variere fra søknad til søknad når antall slaktedyr sist ble hentet fra Leveransedatabasen. 

Disponerte landbrukseiendommer 

Rapporten viser alle landbrukseiendommer det blir søkt om tilskudd for, og hvilke foretak som søker på areal fra den enkelte landbrukseiendom. 

Avviksrapport 

Avviksrapporten viser alle tilfeller av avvik mellom søkers og saksbehandlers opplysninger i søknad om produksjonstilskudd. Rapporten viser avvik i daa/antall for alle p-koder, avvik i tilskuddsbeløp og sum avløserutgifter. Rapporten viser også hvilke avkortinger som er registrert på foretaket og kommunens kommentar til avvik på p-kode.  

For egenerklæringsspørsmålene, viser rapporten alle tilfeller der det er avvik mellom søkers og saksbehandlers svar. I tillegg vises også alle tilfeller der både søker og saksbehandler har svart «nei» på spørsmål om foretaket har gjødslingsplan og sprøytejournal.  

For mer detaljert beskrivelse av rapporten, logg inn som saksbehandler på våre nettsider, gå til eStil-PT og klikk på linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT». 

Rapport om vanlig jordbruksproduksjon på sau 

Rapporten viser antall slakta lam og slaktevekt på lam for alle foretak som har søkt om produksjonstilskudd til sau. Den vises ikke bare for foretak med lave produksjonsresultater, men for alle foretak som har sau. Rapporten kan imidlertid brukes til å få en oversikt over hvilke foretak i en kommune/et fylke som har lavest produksjon. Rapporten viser hvor mange sauer og lam som søker har oppgitt i PT-søknaden og hvor mye slakt som er rapportert inn til LDB. For mer detaljert beskrivelse av rapporten, logg inn som saksbehandler på våre nettsider, gå til eStil-PT og klikk på linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT». 

Fant du det du lette etter?