Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-3 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling - Rundskriv 2021-3

11. Klager og omgjøring av vedtak uten klage

I dette kapittelet omtales den tekniske fremgangsmåten i eStil PT for behandling av klage og omgjøring av vedtak. Klage eller omgjøring er først aktuelt etter at det er fattet vedtak om utbetaling, avvisning eller avslag, og vedtaket er gjort kjent for søker.  

Forvaltningslovens regler  

Reglene for klage og omgjøring av vedtak er regulert i forvaltningsloven kapittel VI. Forvaltningslovens regler skal benyttes aktivt i klagesaksbehandlingen. 

Klage 

Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. forvaltningsloven§ 28. Vedtak i klagesak kan ikke påklages.  

De vedtak som kan påklages er  

 • førsteinstansens vedtak om utbetaling av tilskudd 
 • avslag på tilskudd 
 • avvisning av søknad. 

Klageinstans for vedtak fattet av kommunen, er statsforvalteren. Klageinstans for vedtak fattet av statsforvalteren, er Landbruksdirektoratet. Klage på vedtak fattet av Landbruksdirektoratet behandles av Landbruks- og matdepartementet.  

Når kommunen mottar en henvendelse fra søker og det er tvil om søker klager på vedtaket, må kommunen avklare om søker ønsker å klage på vedtaket om tilskudd. Kommunen må ved behov veilede om hvordan søker kan klage på vedtaket og hvordan søker kan søke om dispensasjon, dersom det er aktuelt.  

Klagefrist er 3 uker 

Foretaket må klage på vedtaket innen 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.  

Ved hovedutbetalingen, ved utbetalinger som skjer i etterkant av hovedutbetalingen og ved avslag og avvisning sendes vedtaksbrevene til foretakets meldingsboks i Altinn. I disse tilfellene er klagefristen 3 uker fra foretaket mottok vedtaket i sin meldingsinnboks i Altinn. Dersom foretaket får vedtak i eget brev fra kommunen, er klagefristen tre uker fra dette brevet kom fram til foretaket.  

Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket, jf. forvaltningsloven § 32. Det er klaget i tide når klagen er sendt fra klager innen fristen på 3 uker. Hvis klagefristen faller på en helligdag eller fridag, er klagefristen nærmeste virkedag, jf. forvaltningsloven § 30.  

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, for eksempel der klagen er levert for seint, kan klagen avvises. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være grunn til å ta klage til behandling selv om fristen er oversittet, jf. forvaltningslovens § 31. 

Behandling av klagesaken  

Hvis kommunen mottar klage på eget vedtak, må kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og vurdere om vedtaket skal opprettholdes eller endres. 

 • Hvis klageren får fullt medhold i sin klage, fatter kommunen nytt vedtak og klageren/part i saken informeres om at saken avsluttes. 
 • Hvis klagen tas delvis til følge, fatter kommunen et nytt vedtak og spør klageren om han opprettholder klagen. 
 • Hvis klageren velger å trekke klagen, avslutter kommunen saken og legger inn og attesterer nye tall i eStil PT. 
 • Hvis klageren ikke trekker klagen, skal kommunen tilrettelegge saken for oversendelse til klageinstansen. Tallene for den delen av søknaden som er tatt til følge, legges inn i eStil PT og attesteres 
 • Hvis klagen ikke tas til følge, skal kommunen tilrettelegge saken for oversendelse til klageinstansen. 

Klageinstansen kan prøve alle sider av saken, og ta hensyn til nye omstendigheter (jf. Forvaltningsloven § 34). Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve kommunens vedtak og sende hele eller deler av saken tilbake for ny behandling. Der klageinstansen vurderer å endre vedtaket til skade for en part må reglene i forvaltningsloven § 34 tredje ledd følges.  

Utrednings- og informasjonsplikten etter forvaltningsloven § 17 gjelder både ved behandling i første instans og ved klagebehandling. Klageinstansen må derfor se til at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. Klageinstansen skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klager. Statsforvalteren kan pålegge kommunen å foreta nærmere undersøkelser, jf. forvaltningsloven § 33 femte ledd.  

Hvis vedtaket ved klagebehandling eller omgjøring er blitt endret til gunst for en part, skal parten gjøres oppmerksom på retten til å kreve dekning for sakskostnader etter forvaltningsloven § 36.  

Omgjøring 

Adgangen til å omgjøre vedtak er regulert i forvaltningsloven § 35. Omgjøring kan gjøres av det forvaltningsorgan som fattet vedtaket, eller av et overordnet organ.   

Der en søker har fått feilutbetalt tilskudd, må det sendes forhåndsvarsel til søker om mulig omgjøring av utbetalingsvedtaket.  

Varselet må inneholde informasjon om saken og de rettslige vurderinger som vil være avgjørende, slik at søker kan besvare disse, jf. forvaltningsloven § 16 andre ledd. 

For å sikre progresjon i saksbehandlingen bør forhåndsvarslet gi søker en frist til å uttale seg i saken.  

Der en omgjøring av et utbetalingsvedtak slår fast at et foretak har mottatt uberettiget tilskudd, må også forskriftens § 13 om tilbakebetaling vurderes. Se kommentarer til regelverket for produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket § 13 første ledd. 

Der foretaket selv melder fra om feil utbetaling 

I noen tilfeller vil søker bli oppmerksom på feil i søknaden, etter at vedtak er fattet og utbetaling gjort. I de tilfeller der søker melder fra om at foretaket har fått for mye utbetalt i tilskudd må kommunen vurdere omgjøring av eget vedtak, og tilbakebetaling av uberettiget tilskuddet etter forskriftens § 13.  

Der foretaket melder fra om at feil eller uteglemte opplysninger i søknaden har ført til en lavere utbetaling, vil fremgangsmåten avhenge av feilens art. Den klare hovedregelen er at en slik innvending skal behandles som en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen, jf. forskriftens § 9. Først når det eventuelt er innvilget dispensasjon, kan de uteglemte opplysningene tas inn i søknadsgrunnlaget og nytt vedtak fattes.  

Unntak fra dette utgangspunktet kan gjelde i tilfeller hvor søker ved inngivelsen av søknaden har gjort en åpenbar feilføring. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å behandle meldingen fra foretaket som en klage eller en omgjøringsbegjæring etter forvaltningslovens §§ 34 eller 35. Se omtale av åpenbare feil i Saksbehandling og kontroll - Avvik mellom søkers opplysninger og godkjente opplysninger. 

Registrering av nye tall etter klage og omgjøring i eStil PT 

Behandlingen av klagen eller omgjøringen skal gjøres utenfor eStil PT.  

I eStil PT skal kommunen registrere tallene i endelig vedtak som gir grunnlag for tilleggsutbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd.  

Merk! 

De nye tallene skal først legges inn i eStil PT, når endelig vedtak i klagesaken er fattet.  Endelig vedtak foreligger først når klagefristen er gått ut, eller klager har fått prøvd sin klage i to instanser.  

Slik registrerer du nye tall i søknaden i eStil PT 

 • velg «Gjenåpne søknad» 
 • Skriv inn korrigerte opplysninger i feltet «Godkjente opplysninger». Ta kontakt med Landbruksdirektoratet hvis det er feil i beregningen 
 • skriv inn begrunnelse for alle eventuelle avvik mellom omsøkte og godkjente opplysninger i merknadsfeltet (se Saksbehandling og kontroll – Avvik mellom søkers opplysninger og godkjente opplysninger)   
 • hvis det skal gjøres endringer for flere søknadsomganger, før endringene inn i samtlige av søknadene som vedtaket gjelder for  
 • etter at nye tall er lagt inn, klikk «Foreløpig godkjent» og «Attester» 

I felt for “Begrunnelse av vedtak” må saksbehandler legge inn datoen og referansen til det endelige vedtaket, om tilbakebetaling eller utbetaling av tilskuddet. Uten disse opplysningene inneholder brevmalen bare informasjon om tilskuddsberegningen. Saksbehandler kan se hvordan brevet vil se ut ved å gå til «Forhåndsvisning av vedtaksbrev» i seksjonen «Behandling» og deretter velge «Vedtaksbrev - forenklet brevmal». Brevmalen vil også være tom i tilfeller hvor statsforvalteren tar over saksbehandlingen i førsteinstans, se Vedtak og utbetalinger – Der statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak i første instans. 

Saksbehandler kan også bruke eStil PT til å beregne korrekt tilskudd i forbindelse med behandlingen av klagesak eller omgjøring. Dette gjøres ved at nye tall legges inn i søknaden, uten at det trykkes på «Foreløpig godkjent» og «Attester». 

Hvis det endelige vedtaket har resultert i avslag eller avvisning, og innebærer krav om tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, skal saksbehandler ikke endre søknadens status til «Avslått» eller «Avvist». I stedet skal godkjente opplysninger i søknaden settes til 0 og saksbehandler trykker deretter på «Foreløpig godkjent» og «Attester», som omtalt i forrige avsnitt. 

Landbruksdirektoratet administrerer utbetalingen av tilskuddet for alle attesterte tilskuddssøknader i eStil PT. Vedtaksbrevet sendes til foretakets innboks i Altinn idet Landbruksdirektoratet godkjenner utbetalingen, dvs. en til to dager før tilskuddet utbetales. 

Der saksbehandler har fattet vedtak som innebærer krav om tilbakebetaling av tilskudd, er det Landbruksdirektoratet som administrerer utsendelsen av faktura, samt betalingsoppfølging. Betales ikke fakturaen innen forfall, sendes den til Kredinor, som driver inn pengene på vegne av Landbruksdirektoratet. 

Det sendes ikke faktura for krav under kr 500 

For krav om tilbakebetaling av tilskudd som er gitt fra jordbruksavtalen 2018-2019 og følgende år, vil ikke beløp lavere enn 500 kroner kreves inn. 

Saksbehandler skal likevel legge inn nye tall, godkjenne og attestere søknaden med endringene. eStil PT vil lagre disse opplysningene, men det vil ikke sendes faktura til foretaket. Det vil bli sendt vedtaksbrev til foretaket. 

Hvis det legges inn flere endringer i en søknad, og de til sammen utgjør et krav på mer enn 500 kroner, vil det bli sendt en samlet faktura. 

Det er ingen nedre grense for beløp som utbetales. 

Registrere klageutfall 

Saksbehandler skal registrere hver enkelt klagesak i eStil PT. Dette gjelder både der klagen tas til følge, og der klagen avslås eller avvises.  

Når saksbehandler har valgt «Gjenåpne søknad» vil alternativet «Registrer klageutfall» bli synlig. I vinduet som åpnes skal det registreres 

 • dato for når klagen er mottatt 
 • vedtak 
 • opplysninger om klagen 
 • arkivreferanse 

Vedtaksteksten i klagen skal ikke skrives inn i eStil PT, men sendes til parten i eget dokument. Opplysninger om klagen skal derfor bare være en kort forklaring og arkivreferansen skal vise til vedtaket sin arkivreferanse i eget arkivsystem. 

Funksjonen skal kun brukes der det behandles en klage fra søker. Det er ikke nødvendig å bruke funksjonen «Registrer klageutfall» der endringene gjøres ved omgjøring etter eget tiltak. 

Klageutfallet kan registreres når søknaden har status «Avvist», «Avslått» og «Utbetalt». Når et klageutfall er registrert, er dette synlig i søknadsdetaljene. Opplysningene i «Registrer klageutfall» kan åpnes, redigeres og slettes.  

Registrere nye tall etter klage og omgjøring i eStil PT, etter at faktura er generert  

Skal det gjøres en endring av en sak hvor det allerede er sendt ut faktura, skal ikke nye tall attesteres i eStil PT før Landbruksdirektoratet er kontaktet på e-posten tilbakebetalingssaker-direktetilskudd@landbruksdirektoratet.no. Landbruksdirektoratet vil gi en tilbakemelding på hvordan saken skal registreres i eStil PT i hver enkelt sak. 

Dette gjelder kun ved krav om tilbakebetaling av tilskudd. Dersom det er lagt inn og attestert feil tall og dette ga grunnlag for en tilleggsutbetaling, er det ikke nødvendig å ta kontakt med Landbruksdirektoratet før korrigerte tall legges inn og dette attesteres på nytt.  

Der søknaden er gjenåpnet med en feil 

Hvis saksbehandler klikker «Gjenåpne søknad» ved en feil og ikke skal legge inn endringer i søknaden, må søknaden godkjennes og attesteres på nytt uten endringer. Det vil ikke gå ut krav eller tilleggsbetaling der det ikke er gjort endringer av godkjente opplysninger. 

Det vil sendes vedtaksbrev til foretaket. Saksbehandler bør derfor legge inn en kommentar i feltet «Begrunnelse for vedtak», der søknaden er gjenåpnet ved en feil. 

Behandling av klagesaker og omgjøring av søknadsomganger i gammelt fagsystem

Det er ikke mulig å registrere saker med telledato før 1. mai 2017 i eStil PT. For klagesaker og omgjøring knyttet til søknadsomganger som ble behandlet i gammelt fagsystem (Wespa), skal både vedtak som medfører en utbetaling og tilbakebetaling sendes til Landbruksdirektoratet som fakturaanmodning.  

Fakturaanmodningen sendes til e-posten tilbakebetalingssaker-direktetilskudd@landbruksdirektoratet.no.  

Følgende skal fremgå av anmodningen: 

 • foretakets navn og organisasjonsnummer 
 • foretakets adresse 
 • summen som skal betales ut eller kreves inn, fordelt på ordning 
 • hvilken søknadsomgang utbetalingen eller tilbakebetalingskravet tilhører 
 • eventuelle renter 

Saker som gjelder søknadsomganger i både eStil PT og i Wespa 

Hvis vedtak i klagesak eller omgjøringsvedtak gjelder både søknadsomganger i eStil PT og i Wespa, følges rutinene beskrevet i Klager og omgjøring av vedtak uten klage - Registrering av nye tall etter klage og omgjøring i eStil PT  for den delen av saken som gjelder søknadsomganger behandlet i eStil PT. For den resterende delen følges den fremgangsmåten som er beskrevet over.

Renter fra utbetalingstidspunktet

Etter forskriftens § 13 andre ledd kan det ved grovt uaktsomme og forsettlige handlinger, kreves renter fra utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Se mer om vurderingen i kommentarer til regelverket for produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket § 13 andre ledd.

Skal slike renter kreves i søknadsomganger som gjelder eStil PT, må dette gjøres ved at det sendes en fakturaanmodning til Landbruksdirektoratet.  

Av anmodningen, som sendes til e-posten tilbakebetalingssaker-direktetilskudd@landbruksdirektoratet.no, skal følgende fremgå: 

 • foretakets navn og organisasjonsnummer 
 • foretakets adresse 
 • rentene som er beregnet 

Motregning 

Motregning av for mye utbetalt produksjons- og avløsertilskudd 

I eStil PT vil det bli sendt ut faktura i alle saker med krav om tilbakebetaling av tilskudd, slik det er beskrevet i Klager og omgjøring av vedtak uten klage. Saksbehandler har ikke lenger mulighet til å legge inn kravet til motregning.  Dersom faktura ikke er betalt innen forfall vil kravet gå videre til purring og inkasso. Det er først dersom faktura fortsatt ikke er betalt ved hovedutbetaling etter ny søkandsomgang, at dette kravet legges inn til motregning. Dette gjøres av Landbruksdirektoratet. I eStil PT hentes motregninger fra eKrav på samme måte som for eksterne krav. 

Motregning og dekning av eksterne krav 

Det kan også foretas motregning av andre krav i utbetaling av produksjonstilskudd. Motregning av eksterne krav utføres av Landbruksdirektoratet. Det kan for det første være der krav fra offentlig myndighet mot foretaket utspringer fra foretakets jordbruksvirksomhet. Se mer om det i kommentarer til regelverket for produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket § 13 tredje ledd. Det kan også legges inn krav til motregning som ikke er regulert i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd men følger av særlige hjemler for motregning og utlegg i andre lover.  

Det gjelder følgende krav: 

 • Skatte- og avgiftskrav jf. skattebetalingsloven (lov 17. juni 2005 nr. 67) § 13-1 
 • Forfalt bidrag jf. bidragsinnkrevingsloven (lov 29. april 2005 nr. 20) § 14 andre ledd. 
 • Gebyrer og bøter etter vegtrafikklovgivningen, jf. vegtrafikkloven (lov 18. juni 1965 nr. 4) § 38 andre ledd 
 • Eiendomsskatt jf. eiendomsskatteloven (lov 6. juni 1975 nr. 29) § 27  
 • Vann- og avløpsgebyr jf. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (lov 16. mars 2012 nr. 12) § 6 
 • Krav på avgift eller gebyr jf. brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20) § 28  
 • Avfallsgebyr jf. forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6) § 34  
 • Statens Innkrevingssentral kan motregne ubetalte krav jf. SI-loven (lov 11. januar 2013 nr. 3) § 4 

Det kan også tas utlegg i tilskuddet. Den som har et pengekrav mot en annen, kan begjære utlegg for kravet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven (lov 26. juni 1992 nr. 86) kapittel 7. Ved hver søknadsomgang oversender namsmyndighetene en rekke utlegg, som er tatt i søknader om produksjonstilskudd, til Landbruksdirektoratet.  

Motregning av slike krav kan kun gjøres i produksjonstilskuddet, ikke i avløsertilskuddet. Landbruksforvaltningen er forpliktet til å effektuere disse kravene, så langt produksjonstilskuddet dekker kravet. Hele eller deler av tilskuddet går da ikke til utbetaling til foretaket, men overføres til forvalter av særregelverket til dekning av krav mot foretaket. Motregning og utlegg som følger av særlige hjemler for motregning og utlegg varsles ikke av Landbruksdirektoratet, men av kreditor. 

Visning av trekk i vedtaksbrev 

I vedtaksbrevet til foretaket er slike trekk merket med kreditors navn. Kreditor kan for eksempel være en kommune eller namsmann. 

Spørsmål om faktura rettes til Landbruksdirektoratet 

Spørsmål om inndrivingen av faktura og iverksettelse av tilleggsutbetaling skal rettes til Landbruksdirektoratet. Spørsmål om vedtaket som fakturaen bygger på, skal rettes til det organet som har fattet vedtaket. Dersom foretaket har sendt spørsmål om fakturaen til saksbehandler hos kommunen eller statsforvalteren, kan spørsmålet videresendes til Landbruksdirektoratet på e-post tilbakebetalingssaker-direktetilskudd@landbruksdirektoratet.no 

Fant du det du lette etter?