Til hovedinnhold

Skjemaveiledning for resultatkartlegging

2. Miljøvurderinger av hogst og kulturtiltak

Post 16. Verdiene i viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper ivaretatt

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 17. Kvist og hogstavfall ryddet bort fra bekker, elver, vann, stier, løyper og andre ferdselsårer

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 18. Utbedring av kjøreskader etter skogbrukstiltak

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 19. Livsløpstrær

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 20. Er hogsten tilpasset landskapet

Der de biologiske, økonomiske og tekniske forholdene ligger til rette for det skal størrelsen av hogsten tilpasses landskapets former og linjer. I områder med innsyn bør feltets utstrekning i lengderetning følge høydekurvene og hogst i tilknytning til høybrekk må ikke skape unødige sår i landskapet. I mye brukte friluftslivsområder skal det legges vekt på å begrense og variere størrelsen på foryngelsesflatene. Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 21. Kantsoner mot vann, vassdrag og annen mark

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 22. Vil minimum 10 % av lauvtrærne kunne sikres i foryngelsen

Her kan alle lauvtreslag inngå i andelen. Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 23. Treslagsskifte etter hogst

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Post 24. Utenlandske treslag benyttet

Jf. § 5 Bærekraftforskriften. 

Post 25. Hensyn til kulturminner

Jf. § 5 Bærekraftforskriften.

Fant du det du lette etter?