Til hovedinnhold

Skjemaveiledning for resultatkartlegging

Innledning

Tidspunkt for kontroll 

Skogeierne bør få rimelig tid til å utføre foryngelsen av hogstfeltene. Derfor gjennomføres resultatkartlegging tre år etter at hogst er gjennomført.I de tilfeller der det er foretatt skogreising skal resultatkartleggingen gjennomføres i påfølgende vekstsesong, uavhengig av når i sesongen plantingen ble gjennomført.

Uttrekning av felt 

Landbruksdirektoratet har hovedansvaret for at resultatkartleggingene gjennomføres og trekke ut de feltene som skal kartlegges, og kommunene har ansvaret for gjennomføringen av feltarbeidet og registreringene.

Uttrekning av kartleggingsfelter foretas innenfor alle skogkategorier med tilfeldig utvalgte kommuner og skogeiere. Kommunen skal registrere alle tildelte felt i WebSkas etter utført kartlegging, også de som er omdisponerte til jordbruk eller andre formål. For de omdisponerte feltene er det kun tolv av postene i skjemaet som skal registreres.

I de tilfeller der det er flere hogstfelt hos en skogeier, velges kartleggingsfeltene ved loddtrekning.

Avgrensning av kartleggingsfeltet 

Et kartleggingsfelt er et sammenhengende område som er hogd det aktuelle året skogfond skriver seg fra. Vanligvis er det ei hogstflate (snauhogst/frøtrestilling), men det kan også være skjermstilling, bledningsbestand eller et område der det er utført fjellskoghogst. Hensynsområder som eksempelvis kantsoner, sumpskog og skrapskog skal vurderes som del av feltet, selv om det ikke er hogd forbi disse. En kan tenke seg at halvparten hører til kartleggingsfeltet og andre halvparten av hensynsområdet hører til tilgrensende bestand. 

Vosestedsinndeling av kartleggingsfeltet

Et voksested vil si et skjønnsmessig avgrenset område innenfor kartleggingsfeltet som er homogent med hensyn til eksempelvis bonitet, treslag og foryngelsesmetode. Vanligvis er det kun ett voksested pr. kartleggingsfelt, men feltet kan etter behov deles inn i inntil tre ulike voksesteder. Hvis samme type voksested opptrer på adskilte steder på feltet, bør de av rasjonelle årsaker vurderes samlet som ett voksested.

Utfylling av kartleggingsskjema 

Her kommenteres bare de postene som kan være uklare på skjemaet. Bare ett alternativ skal avkrysses pr. post (unntatt post nr. 51)

Fant du det du lette etter?