Landbruksdirektoratet har ansvaret for å sammenstille statistikk fra jordbrukssektoren, og jobber i 2019 med forberedelsene til første rapporteringsår 2020. Grunnlaget for statistikken vil variere mellom ulike sektorer avhengig av tilgjengelig informasjon. Frukt- og grøntsektoren skal begynne å måle sitt matsvinn fra og med 2020. 

Jordbrukssektoren, ved Landbruksdirektoratet, skal rapportere sitt matsvinn inn til en felles statistikk for hele verdikjeden fra primærproduksjon og til og med forbrukerleddet.