Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-2 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

Endringer i rundskriv fra 1. januar 2021

Sammenlignet med tidligere rundskriv 2020-28 er oppbygningen av dokumentet omstrukturert og noe innhold forsøkt tydeliggjort. Det er ikke gjort noen reelle endringer av innholdet med tanke på tolkningen av regelverket.

Endringer i rundskriv fra 1. oktober 2020 

  • § 2 Grunnvilkår - Vurdering av kravet om vanlig jordbruksproduksjon ved brudd på dyrevelferdsregelverket.
    19.06.2020 kom en revidert versjon av avtalen om "Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd". Som følge av revideringen er det gjort presiseringer i omtalen av vurderingen av vanlig jordbruksproduksjon ved brudd på dyrevelferdsregelverket, se kommentarer til § 2 Grunnvilkår, under Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon - Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon i husdyrproduksjon.
  • § 4 tredje ledd Presisering av anvendelsesområdet for bestemmelsen. 
    Det er gjort presiseringer av anvendelsesområdet til § 4 tredje ledd, som gjelder der det er foretatt inngrep som forringer kulturlandskapet.  

Fant du det du lette etter?