Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

§ 4. Beregning av tilskudd

§ 4

Tilskudd gis med 833 kroner per tonn levert husdyrgjødsel, vektet for tørrstoffinnholdet i gjødselen. Gjødsel med kun tørrstoff danner referanse, og vektes med faktor 1. Tilskuddssatsen avtar med minkende andel tørrstoff etter formelen 2x-x², der x er andelen tørrstoff i gjødselen.

Der foretaket benytter eget biogassanlegg, kan tilskudd utmåles direkte ut fra foretakets dyretall såfremt all husdyrgjødsel benyttes i anlegget. Satsen for de ulike dyreslagene er: 

Dyreslag 

Tilskudd (kroner) 

Melkeku​ 

2770

Ammeku​ 

1583

Ungdyr av storfe​ 

950

Avlsgris​ 

563

Slaktegris​ 

56

1000 Verpehøns og slaktekyllingmødre​ 

16 993

1000 Livkylling​ 

2124

1000 Slaktekylling​ 

850

1000 Slaktekalkun​ 

10 621

1000 And​ 

2124

Sau > 1 år​ 

311

Mjølkegeit​ 

311

Hest​ 

1296

Dersom det omsøkte volum per år overstiger det beløp som er avsatt til ordningen, reduseres tilskuddssatsen relativt slik at forbruket tilpasses bevilgningen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Tilskudd på grunnlag av målt leveranse (hovedregel)  

Hovedregelen er at tilskudd utmåles per tonn levert husdyrgjødsel, vektet for tørrstoffinnholdet. En forutsetning for å benytte denne hovedregelen er at søker har målinger av mengde og tørrstoffinnhold i gjødsla som blir levert. Dette kan være aktuelt for leveranser til eget eller eksternt anlegg. Til vanlig vil biogassanlegget skaffe slike målinger og dokumentasjon. Søker er ansvarlig for å fremskaffe dette fra biogassanlegget.  

Det vil være et spørsmål om hvordan og hvor ofte målingene skal foregå (metode og frekvens). For å kunne gi korrekte opplysninger, må leverandør og mottaker finne en omforent løsning for måling av mengde gjødsel og tørrstoffinnhold. Utgangspunktet er at det må foreligge separate målinger for hvert leverte parti. For å kunne regnes som ett parti, skal leveransene være tappet fra samme lager innen en avgrenset periode på et fåtall dager. Søker er ansvarlig for at det foreligger målinger og dokumentasjon av måleresultater for hvert parti.  

Tørrstoffinnholdet bestemmes ved hjelp av tørrstoffanalyse.  

Andre ledd: Tilskudd på grunnlag av dyretall (unntaksregel)  

Tilskudd kan som en unntaksregel beregnes ut fra antall dyr når søker ikke kan dokumentere mengde og tørrstoffinnhold i gjødsla som er levert til eget biogassanlegg. Søkere som kan skaffe slik dokumentasjon for leveranser til eget anlegg, skal derimot søke tilskudd på grunnlag av målt leveranse. Siden søknad basert på dyretall gjelder all gjødsla fra dyreslaget, er det ikke aktuelt å søke tilskudd for det samme dyreslaget ut fra målt leveranse.   

Søkere som benytter unntaksregelen kan søke om tilskudd for levering av husdyrgjødsel for hele eller deler av det foregående året. All husdyrgjødsla fra aktuelle dyreslag i den omsøkte perioden må ha vært benyttet i biogassanlegget, med unntak av gjødsel på beite. Ved levering av husdyrgjødsel for deler av året, skal tidsrom for leveransene oppgis i søknaden.  

Tilskuddet blir beregnet ut fra dyretall, kombinert med en egen sats per dyr. Dyretallet blir hentet fra søknad om produksjonstilskudd. For dyr med kort livsløp benyttes siste søknadsomgang, mens for dyr med lengre livsløp benyttes et snitt av de siste tre søknadsomgangene. Sats per dyr fremgår av forskriften, og er bestemt ut fra forventet gjødselmengde fra hvert dyreslag.  

Tredje ledd: Volum  

Ingen kommentar. 

Søkere som ikke er berettiget tilskudd  

Søkere som verken kan benytte hovedregelen eller unntaksregelen, er ikke berettiget tilskudd. 

Fant du det du lette etter?