Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

§ 6. Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 6

Vedtak om tilskudd fattes av Landbruksdirektoratet. 

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 3 og § 5. 

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Vedtak  

Ingen kommentarer.  

Andre ledd: Særlige tilfeller  

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 3 og § 5. Landbruksdirektoratet kan således kun dispensere fra bestemmelser om vilkår og søknadsfrist. Vilkåret «særlige tilfeller» innebærer at det må foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har slik tyngde, at det kan slå gjennom overfor de hensyn som ligger bak bestemmelsene. Dispensasjonsadgangen er ment som en sikkerhetsventil og skal kun anvendes i helt spesielle situasjoner.  

Tredje ledd: Klage   

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klagen sendes til Landbruksdirektoratet. Klagefristen er tre uker fra vedtaket kom frem til søker, jf. fvl. § 29.

Fant du det du lette etter?