Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

§ 9. Tilbakebetaling og renter mv.

§ 9

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 8. 

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene  

Bestemmelsen om tilbakebetaling og renter har samme ordlyd som i forskrift om produksjonstilskudd og skal praktiseres tilsvarende. 

Hvis du ser at du har fått utbetalt for mye tilskudd må du ta kontakt med kommunen og informere om dette. For mye utbetalt tilskudd vil bli krevd tilbake. Hvis du selv er skyld i at du har fått utbetalt for mye tilskudd, kan det i tillegg bli krevd forsinkelsesrente fra den datoen du mottok tilskuddet. Dersom du selv er skyld i at du har fått utbetalt for mye tilskudd og du ikke melder fra om feilen, kan tilskuddet ditt også bli avkortet.  

Hvis foretaket har et pengekrav mot seg, som er meldt til kreditor eller kommer fra offentlig myndighet, kan kravet motregnes i tilskuddsutbetalingen. Dette innebærer at hele eller deler av tilskuddet blir utbetalt til den som har krav på pengene i stedet for at tilskuddet utbetales til foretaket som søkte om tilskudd. Du kan lese mer om motregning i kommentarer til regelverk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.  

Fant du det du lette etter?