Hvor midlene kommer fra

Årlig bevilges rundt 320 millioner kroner til jordbruks- og matforskning. 

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) har to finansieringskilder:

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) finansieres gjennom en forskningsavgift på landbruksprodukter, både på nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften er i dag 0,35 prosent av brutto fakturagrunnlag for råvarer og 0,25 prosent av importverdien på importerte halvfabrikata/ferdigvarer. For norsk produksjon påløper avgiften når råvarene mottas fra produsent. Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på egg, kjøtt, melk, korn, vegetabiler og honning. På importerte varer krever Skattedirektoratet inn avgiften.

228 mill. kroner innbetalt i forskningsavgift i 2023, bidrag per prosjektgruppemill. kroner
Egg5,4
Fjørfekjøtt20,1
Kjøtt42,6
Reinkjøtt0,04
Melk29,9
Korn15,5
Vegetabiler24,9
Honning0,2
Import89,5

FFL skal finansiere forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr. Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter ble opprettet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. I loven heter det blant annet at avgiften er brukernes bidrag til å fremme forskning som skal komme en bransje eller en produksjon til gode. I Ot.prp.nr. 6 (2000-2001) er det lagt til grunn at de ulike sektorer i matvarekjeden som betaler forskningsavgift, skal komme rimelig ut med hensyn til fordeling av avgiftsmidlene.

FoU-midler over jordbruksavtalen (JA)

FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) avsettes årlig over jordbruksavtalen og er øremerket forskning. 

Hva midlene skal brukes til

FFL bidrar også til finansiering av forskningsinstituttet Nofima gjennom støtte til Nofimas strategiske programmer. Ot.prp.nr 6 (2000-2001) legger til grunn at landbruksforskning ved Nofima skal sikres gjennom avgiftsmidlene. I tillegg kan det gis støtte til enkeltprosjekter i åpne konkurranser med andre forskningsinstitusjoner.

JA-midlene skal bidra til å dekke opp avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap, og forhandles fram i det årlige jordbruksoppgjøret. Avtalepartene er Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hvem bestemmer over midlene 

FFL forvaltes av et styre på 7 personer, mens JA-midlene forvaltes av et styre på 3 personer. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt instrukser for hvordan styrene skal forvalte midlene og oppnevner styremedlemmene. Styrene har felles møter og midlene forvaltes samlet. Landbruksdirektoratet er sekretariat.

Effektiv administrering av midlene er viktig. Derfor er det et tett samarbeid med Norges forskningsråd om utlysning, søknadsbehandling og prosjektoppfølging.