Til hovedinnhold

Prosjekter og resultater

Prosjektstart i 2017

Publisert: 05.11.2021

Reindrift

Publisert: 14.10.2021

Skogbruk

Estimering av tømmervolum. Prosjektet sammenliknet gjennomsnittsvolum estimert fra skogbruksplanen for Elverum-Våler med gjennomsnittsvolum estimert i Landskogtakseringen (SR16).

Publisert: 04.01.2022

Reindrift

Publisert: 11.10.2021

Skogbruk

Prosjektet skulle bidra til mer bærekraftig forvaltning av fjellskogen, ved økt kunnskap om fjellskoghogsten, og hvordan denne bør utformes for å gi forventede resultater med hensyn til foryngelse.

Publisert: 15.10.2021

Skogbruk

Prosjektets mål er å bidra til mer målrettet gjødsling i skog. Prosjektet skulle se på hvordan både engangsgjødsling og gjentatt gjødsling påvirket produksjon, økonomi og karbonbinding, og hvilke skogtyper som var optimale og uaktuelle for gjødsling.

Publisert: 11.10.2021

Skogbruk

Hovedmålet var å utvikle en norm for skognæringen på Østlandet for gjennomføring av grøfterensk og suppleringsgrøfting for å sikre en god foryngelse etter hogst.

Publisert: 13.10.2021

Skogbruk

Utvikle et system for enhetlig overvåking av alle nøkkelbiotoper.

Publisert: 11.10.2021

Reindrift

Publisert: 11.10.2021

Skogbruk

Prosjektet hadde som mål å gjøre en ny kartlegging av skader grunnet gransnutebiller i alle fylkene i Sør-Norge, og i tillegg studere hvilke enkeltfaktorer som har størst betydning for skader og avgang på grunn av snutebillen.

Publisert: 14.10.2021

Skogbruk

Prosjektets mål er å bidra til økt kvalitet, kunnskap og redusert tapsrisiko ved virkeseksport, ved å klarlegge ulikheter i reglement for virkesmåling og kubering i aktuelle land for virkeseksport fra Norge.

Prosjektstart i 2021

Publisert: 18.11.2021

Jordbruk

Publisert: 18.11.2021

Jordbruk

Publisert: 19.11.2021

Jordbruk

Publisert: 18.11.2021

Jordbruk

Publisert: 19.11.2021

Jordbruk

Publisert: 18.11.2021

Jordbruk

Publisert: 19.11.2021

Jordbruk

Publisert: 18.11.2021

Reindrift

Publisert: 18.11.2021

Reindrift

Publisert: 11.01.2023

Skogbruk

Prosjektet skal nå ut med kunnskap og øke kompetansen om selektiv hogst hos rådgivere, entreprenører og skogeiere.