Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

3. Formål og regelverk

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er en samlebetegnelse for flere forskjellige tilskudd som gis til siidaandeler og tamreinlag på bakgrunn av deres situasjon. Formålet med tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er å bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet, og heve inntekten i næringen. Hva som er bærekraftig reindrift er definert i blant annet Meld. St. 32 (2016-2017). Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter.

Gjeldende regelverk er forskrift av 20. juni 2019 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag og gjeldende reindriftsavtale for søknadsåret.Dersom det er forskjell mellom den samiske og den norske versjonen av forskriften og søknadsskjemaet, er det den norske versjonen som gjelder. Gjeldende reindriftsavtale er den avtalen som har trådt i kraft 1. juli 2020. For mer informasjon om reindriftsavtalen se Reindriftsoppgjøret

Rundskriv og utdypende beskrivelse av regelverket

På Landbruksdirektoratets nettside finner du kommentarer til regelverket som gir utdypende forklaring av forskrift for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Rundskriv 2020-33). Rundskrivet heter «Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk».

Hvis du har spørsmål om regelverket som du ikke finner svar på i rundskrivet eller i denne veiledningen, kan du ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

Hvem kan søke om tilskudd?

Det er bare siidaandelsledere og tamreinlag som kan søke om og motta tilskudd etter forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. For å kunne levere søknad, må du være registrert som leder av siidaandel eller tamreinlag ved slutten av driftsåret (31. mars 2021). Hvis du er usikker på om du er registrert som leder av siidaandel, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde. Det innvilges ikke tilskudd til sideordnede rekrutteringsandeler.

Hvis du og din ektefelle eller samboer har felles siidaandel, er dere begge ansvarlige for levering av søknad om tilskudd. Hvis søknaden leveres elektronisk via Altinn, må dere velger hvem av dere som leverer søknaden. Begge lederne kan logge seg inn på søknadsskjema og endre opplysninger i skjemaet underveis frem til innsending. Etter at søknaden er sendt av den ene lederen, får den andre lederen gjenpart av søknaden i Altinn og en sms som varsler om dette.

Hvis søknaden leveres på papir, må begge lederne underskrive søknaden. Hvis den ene lederen ikke har mulighet til å underskrive søknaden, kan han eller hun gi fullmakt til den andre lederen til å levere søknad på vegne av dem begge. Bruk fullmaktsskjema (link). Fullmaktsskjemaet må sendes til statsforvalteren samtidig med søknaden.

Hvis du velger å levere søknad om tilskudd elektronisk og logger inn på Altinn via ID-portalen, vil opplysninger om din siidaandel automatisk komme opp i søknadsskjemaet. Hvis opplysninger om deg og/eller din siidaandel er feil, må du ta kontakt med statsforvalteren slik at opplysningene blir rettet. Enkelte opplysninger, slik som din postadresse og kontonummer, kan du selv endre i søknadsskjemaet.

Hvis siidaandelsleder dør før søknaden er sendt, er det dødsbostyrer som opptrer på vegne av siidaandelslederen inntil skiftet av dødsboet er sluttført. Hvis du er pårørende til siidaandelsleder må du ta kontakt med den som forestår skifte av dødsboet og gjøre ham eller henne oppmerksom på dette.

Vilkår for å få tilskudd

For å kunne motta tilskudd må din siidaandel/tamreinlag oppfylle vilkårene som gjelder i forskriften. Du finner de aktuelle bestemmelsene i forskriftens §§ 3 og 4. Som søker av tilskudd til siidaandeler og tamreinlag plikter du å sette deg inn i regelverket. For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, seForskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk.

Generelle vilkår for tilskudd

Krav om å ha levert melding om reindrift

For å få tilskudd må du ha levert melding om reindrift for din siidaandel eller tamreinlag for tilskuddsåret. Dette kreves for at statsforvalteren skal kunne kontrollere at du oppfyller vilkårene for tilskudd, som for eksempel krav om reintall. For at melding om reindrift skal kunne brukes til å kontrollere kravene, må den være godkjent av fylkesmannen. Hvis meldingen ikke er godkjent, kan fylkesmannen blant annet ikke kontrollere om vilkår knyttet til reintall er oppfylt.

Krav til minsteinntekt

For å få tilskudd etter forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, må leder av siidaandel eller tamreinlag ha hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift det siste kalenderåret.

Salg av kjøtt omfatter både salg på det private markedet og til slakterier. Avgiftsplikten vurderes etter merverdiavgiftens regler, og blir avgjort av skattemyndighetene. Uttak av rein til eget bruk regnes ikke som avgiftspliktig inntekt i denne forskriften.

For siidaandeler:

I beregningsgrunnlaget for kravet til minsteinntekt inngår inntekter fra salg/omsetning av kjøtt fra rein som er merket med:

 • siidaandelslederens eget merke
 • siidaandelsleders barns merke når barnet er under 17 år gamle per 31. desember i siste kalenderår.

Salg av kjøtt fra rein i andre siidaandelsmedlemmers merker skal ikke tas med i beregning av kravet til minsteinntekt. Dette gjelder også din ektefelle/samboer der ikke dere begge er registrert som ledere av siidaandelen. I felles siidaandeler er begge siidaandelslederne samlet ansvarlig for at kravet til minsteinntekt er oppfylt. Det er for eksempel tilstrekkelig at kun en av siidaandelslederne oppfyller krav til minsteinntekt, eller at siidaandelsledernes inntekter sammenlagt oppfyller kravet.

Reinen skal være slaktet og omsatt i Norge, med mindre den omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding. Informasjon om denne ordningen finner du på Landbruksdirektoratets side under fanen «Om utenlands bearbeiding».

For tamreinlag:

Alle utøvere i tamreinlag har samme merke. For å få tilskudd til tamreinlaget, må tamreinlaget ha hatt inntekt fra salg av kjøtt fra rein i tamreinlagets merke på minst 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. I tamreinlagene blir reinen ikke eiet av enkeltpersoner, men av tamreinlaget som sådan.

Siidaandelsleder må ikke motta alderspensjon i søknadsåret

Du kan ikke motta tilskudd for din siidaandel hvis du har mottatt alderspensjon etter folketrygdens regler i driftsåret som søknaden gjelder. AFP (avtalefestet pensjon) likestilles med alderspensjon i forskriften. Hvis du har oppnådd pensjonsalder eller mottar AFP, men ønsker å motta tilskudd, må du gi avkall på pensjonen for hele tilskuddsåret. Det samme gjelder i felles siidaandeler der den yngste ektefellen/samboeren har oppnådd pensjonsalder eller mottar AFP.

Du må søke NAV om avkall på pensjon. Hvordan det kan gjøres, er beskrevet på www.deterdinpensjon.no – avkall på alderspensjon.

Før du kan innvilges tilskudd etter forskriften, må du sende statsforvalteren dokumentasjon fra NAV på at du har gitt avkall på pensjon.

Reintall

I tillegg til å oppfylle de generelle vilkårene, må din siidaandel oppfylle vilkår knyttet til reintall. Vilkåret gjelder ikke tamreinlag.

Hovedregel – siidaens reintall er i samsvar med øvre reintall i godkjente bruksregler

Hovedregelen er at siidaandeler kan kun innvilges tilskudd hvis reintallet i deres siida/distrikt er i samsvar med øvre reintall som er fastsatt for siidaen/distriktet i godkjente bruksregler per 31. mars i tilskuddsåret. Hvis reintallet i siidaen/distriktet er i samsvar med øvre reintall i bruksreglene, er utgangspunktet at alle siidaandeler får tilskudd, så lenge de oppfyller de andre vilkårene for tilskudd.

Unntak fra hovedregelen er siidaandeler som har fått pålegg fra Reindriftsstyret om forholdsmessig reduksjon av reintall. Selv om siidaens/distriktets reintall er i samsvar med øvre reintall i godkjente bruksregler, vil siidaandelen få reduksjon i tilskuddet eller avslag på søknad om tilskudd hvis siidaandelens reintall er over reintallet siidaandelen har fått tildelt det aktuelle tilskuddsåret i vedtaket om forholdsmessig reduksjon.

Hvis du er usikker på hva som er øvre reintall for din siida/distrikt, må du ta kontakt med siida-/distriktsleder eller statsforvalteren i ditt reinbeiteområde. Siidaens/distriktets reintall per 31. mars i tilskuddsåret er først kjent etter at meldinger om reindrift fra alle siidaandeler tilhørende siidaen/distriktet er godkjent.

Det er ditt eget ansvar å påse at din siidaandel er tilskuddsberettiget. Hvis du ikke er sikker på at distriktets reintall per 31. mars i tilskuddsåret vil være lovlig, må du tilpasse din drift på en slik måte at din siidaandel blir omfattet av unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-f.

Bokstav a – reduksjonsplan

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter dette unntaket må følgende krav være oppfylt:

 • det må foreligge en godkjent reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd per 31. mars i tilskuddsåret
 • siidaandelens reintall må være i samsvar med reintall fastsatt for siidaandelen i reduksjonsplanen per 31. mars i tilskuddsåret.

Bestemmelsen kan kun brukes i den perioden reduksjonsplanen gjelder. Reduksjonen i henhold til planen må være påbegynt i tilskuddsåret. Hvis reduksjonen først starter etter 1. april i neste tilskuddsår, vil siidaandelen ikke kunne få tilskudd etter dette unntaket.

Bokstav b – pålegg om forholdsmessig reduksjon

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt:

 • siidaandelen må ha fått pålegg fra Reindriftsstyret etter reindriftsloven § 60 tredje ledd om forholdsmessig reduksjon
 • siidaandelens reintall må være i samsvar med tallet fastsatt for siidaandelen i pålegg om forholdsmessig reduksjon per 31. mars i tilskuddsåret.

Bestemmelsen kan kun brukes i de perioden pålegget gjelder. Når pålegg om forholdsmessig reduksjon er oppfylt, kan siidaandelen ikke vurderes etter dette unntaket.

Bokstav c – vedtak om reintall per siidaandel

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt:

 • siidaandelen må ha fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall for siidaandelen
 • siidaandelens reintall må være i samsvar med tallet fastsatt for siidaandelen i statsforvalterens vedtak per 31. mars i tilskuddsåret.

Vedtak etter § 60 femte ledd er tidsbegrenset og gjelder for inntil fem år. Statsforvalteren oppgir i vedtaket hvor lang periode reintallet gjelder for. Bestemmelsen kan kun brukes i denne perioden.

Bokstav d – intern avtale om fordeling av reintall

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt:

 • siidaandelen må ha fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall for siidaandelen
 • siidaandelen har inngått en avtale med en eller flere andre siidaandeler i siidaen/distriktet om annerledes fordeling av reintall enn i statsforvalterens vedtak
 • summen av reintall for siidaandelene som avtalen gjelder for må være i samsvar med summen av siidaandelenes reintall i statsforvalterens vedtak om fastsettelse av reintall
 • siidaandelens reintall må være i samsvar med tallet fastsatt i avtalen for siidaandelen per 31. mars i tilskuddsåret.

Bestemmelsen gjelder kun i perioden både statsforvalterens vedtak og avtalen gjelder.

Bokstav e – fastsatt reintall per siidaandel i bruksreglene

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt:

 • siidaen/distriktet må ha fastsatt øvre reintall per siidaandel i godkjente bruksregler etter reindriftsloven § 60 fjerde ledd. Dette kan gjøres ved å innføre et likt øvre «tak» for alle siidaandeler, eller inngå avtale om forskjellige tall for forskjellige siidaandeler. Fastsettelse av forskjellig reintall krever at alle siidaandelene i siidaen/distriktet er enige om dette.
 • summen av reintall fastsatt per siidaandel må ikke overstige det totale øvre reintallet for siidaen/distriktet i bruksreglene
 • siidaandelens reintall må være i samsvar med tallet fastsatt for siidaandelen i bruksreglene.

Bokstav f – tilfeller som ikke er omfattet av bokstavene a-e

Hvis siidaandelen ikke omfattes av noen av unntakene i bokstavene a-e, kan siidaandelen likevel ha rett på tilskudd hvis siidaandelen ikke har økt sitt reintall fra det reintall som siidaandelen hadde i året før siidaen/distriktet overskred det fastsatte øvre reintall.

Denne bestemmelsen ble innført fra og med 2019/2020 for å hindre posisjonering. Hvis din siidaandel ikke omfattes av prosessene nevnt i bokstavene a-e og du tror at reintallet i distriktet vil være over øvre reintall per 31. mars i tilskuddsåret, bør du undersøke hvilket tall du må redusere ned til og planlegge din drift i samsvar med det. Hvis du er usikker på hvilket år din siida/distrikt sist har vært innenfor øvre reintall i godkjente bruksregler, må du ta kontakt med statsforvalteren for veiledning om dette.

Her er eksempler på hvordan reintallet vurderes i forskjellige typer saker:

Tilfeller der siidaens/distriktets reintall har vært innenfor øvre reintall tidligere

I slike tilfeller skal reintallet som siidaandelen hadde det siste året siidaens/distriktets reintall var i samsvar med øvre reintall i bruksreglene, som skal legges til grunn for vurderingen om siidaandelen oppfyller unntaksbestemmelsen. Det betyr at siidaandelen vil måtte forholde seg til sitt reintall for flere år tilbake, hvis siidaen/distriktet har hatt for høyt reintall i flere år.

For eksempel:

Driftsår

Fastsatt øvre reintall

Distriktets reintall

Siidaandelens reintall

2015/2016

3500

3480

350

2016/2017

3500

3650

370

2017/2018

3500

3720

380

2018/2019

3500

3710

380

2019/2020

3500

3700

380

I eksempelet over var driftsåret 2015/2016 siste gang distriktets reintall var innenfor øvre reintall i bruksreglene. Selv om siidaandelen har holdt seg på det samme reintallet de tre siste årene, må siidaandelen redusere ned til reintallet fra 2015/2016 (350 rein) for å få tilskudd.

Tilfeller der siidaens/distriktets reintall aldri har vært innenfor øvre reintall

En utfordring oppstår der siidaen/distriktet aldri hat lyktes med å redusere sitt reintall ned til øvre reintall i bruksreglene. I slike tilfeller har det typisk vært prosess med forholdsmessig reduksjon, der noen siidaandeler ikke reduserte reintallet innen fristen. Når disse siidaandelene endelig har redusert sitt reintall året etter, har andre siidaandeler økt reintallet. På denne måten kom distriktet aldri ned til sitt øvre reintall i bruksreglene.

I slike tilfeller finnes det ikke noe reintall for siidaandelen å forholde seg til, da distriktets reintall aldri har vært innenfor øvre reintall. Det kan likevel virke urimelig at siidaandeler som ikke har økt sitt reintall etter de oppfylte sitt vedtak om forholdsmessig reduksjon, skal få avslag på søknad om tilskudd. For å belønne slike siidaandeler tar man utgangspunkt i reintallet siidaandelen hadde på tidspunktet da siidaandelen oppfylte sitt vedtak om forholdsmessig reduksjon.

For eksempel:

Siidaandel A ble ferdig med forholdsmessig reduksjon 31. mars 2017 (driftsåret 2016/2017) og hadde reintall på 350 rein. Etter dette har reintallene vært:

Driftsår

Reintall

2016/2017

350

2017/2018

348

2018/2019

320

2019/2020

350

 

Her har siidaandelen ikke økt sitt reintall fra det året siidaandelen oppfylte sitt pålegg om forholdsmessig reduksjon (2016/2017). Siidaandelen får tilskudd så lenge alle andre krav for tilskudd er oppfylt.

Utmåling av tilskuddet ved overskridelse av reintall

Vi oppfordrer alle siidaandelsledere å bidra til at reintallet i siidaen/distriktet holdes innenfor øvre reintall i godkjente bruksregler. Når økningen av reintallet først ha skjedd, betyr det ikke at du vil få avslag på hele tilskuddet.

Ved mindre økning av reintall kan du få innvilget redusert tilskudd. Hvor mye som reduseres avhenger av hvor stor økningen er. Reduksjonen beregnes med et fast beløp per rein som overskrider enten siidaandelens fastsatte reintall (hvis siidaandelen omfattes av unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-e) eller reintallet siidaandelen hadde året før siidaen/distriktet overskred fastsatt øvre reintall (hvis siidaandelen omfattes av unntaket i § 4 andre ledd bokstav f). Reduksjon beregnes på følgende måte:

 • ved overskridelser mellom 1 og 10 rein reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per rein
 • ved overskridelser mellom 11 og 20 rein reduseres tilskuddet med 2 000 kroner per rein
 • ved overskridelser mellom 21 og 30 rein reduseres tilskuddet med 3 000 kroner per rein
 • ved overskridelser over 30 rein bortfaller tilskuddet i sin helhet.

Du kan få dispensasjon i særlige tilfeller

Hvis din siidaandel eller tamreinlag ikke oppfyller vilkårene for å motta tilskudd, kan du søke om dispensasjon.

Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfeller og kun for ett tilskuddsår om gangen. Du kan ha rett til dispensasjon hvis følgende krav er oppfylt:

 • forhold som ligger til grunn for dispensasjonen ligger utenfor siidaandelslederens kontroll
 • manglende tilskudd vil vanskeliggjøre videre drift av siidaandelen
 • dispensasjon ikke vil gå ut over formålet med forskriften.

Vi gjør oppmerksom på at dispensasjonsbestemmelsen praktiseres strengt, og det skal mye til før søknad om dispensasjon innvilges.

I det ligger at du ikke kan få dispensasjon fra enkelte krav, for eksempel fra kravet om levering av melding om reindrift, definisjoner eller fastsatte tilskuddssatser.

Du bør sende søknad om dispensasjon senest samtidig med søknad om tilskudd. Søknaden sendes til Landbruksdirektoratet, som behandler og avgjør søknaden.

Hvis din søknad gjelder dispensasjon fra søknadsfristen, må søknaden sendes til statsforvalteren for behandling og avgjørelse.

Reduksjon i tilskuddet

Tilskuddet ditt kan avkortes hvis du gir en feilopplysning i søknaden eller bryter lover og forskrifter for reindriftsnæringen, for eksempel reindriftsloven, dyrevelferdsloven mv. Å avkorte vil si at det gjøres en reduksjon i tilskuddet som siidaandelen i utgangspunktet oppfylte vilkårene for å motta.

Gir du feilopplysninger i søknaden som kunne gitt eller har gitt deg tilskudd du ikke har rett på, kan hele eller deler av tilskuddet bli avkortet. Hvis saken er av alvorlig karakter, kan du i tillegg bli politianmeldt. Eksempel på en slik feilopplysning er når siidaandelsleder bevisst angir for lavt reintall i melding om reindrift for å få tilskudd.

Hvis du driver eller har drevet din virksomhet i strid med lover og forskrifter for reindriftsnæringen og forholdet er av mindre alvorlig karakter, kan tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Ved alvorlige overtredelser kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. Hvis du ønsker å vite mer om avkorting ved feilopplysning eller regelverksbrudd, kan du finne informasjonen i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk.

Fant du det du lette etter?