Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

4. Utfylling av søknaden

Hvor finner du søknadsskjema?

Vi oppfordrer deg til å levere søknaden elektronisk via Altinn. Du finner lenke til søknadsskjema på våre nettsider. Når du logger deg inn på søknaden er det viktig at du sjekker at du er oppført med riktig navn og siidaandelskode. Hvis opplysningene ikke stemmer, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde slik at opplysningene blir rettet.

På våre nettsider finner du også brukerveiledning for hvordan du logger deg inn i søknadsskjemaet.

Før du sender inn søknaden må du kontrollere at alle opplysninger i søknaden er korrekte, og alle rubrikkene er fylt ut. NB! Kontroller at vedleggende ikke er passordbeskyttet/kryptert før du laster dem opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvis du ikke ønsker å levere søknaden elektronisk, kan du sende søknaden på papir til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde. Vi anbefaler ikke å sende søknaden via e-post grunnet de sensitive opplysningene i søknaden.

Hjelpetekster i søknadsskjemaet

I det elektroniske søknadsskjemaet vil du finne hjelpetekster som gir deg veiledning om feltene du skal fylle ut. Hjelpetekstene finner du ved å klikke på de blå spørsmålstegnene. I papirskjemaet er hjelpetekstene skrevet i egne bokser under den aktuelle rubrikken.

Det er viktig at søknaden er korrekt utfylt. Hvis du for eksempel ikke er oppgitt antall kalv som du søker kalveslaktetilskudd for, blir det gitt tilskudd for null kalver. Det samme gjelder grunnlaget for produksjonspremien. Det er også viktig å ikke søke om mer enn det du har rett på. Søker du om kalveslaktetilskudd for 100 kalver, men har kun slaktet 80 som oppfyller vilkår for tilskudd, vil tilskuddet kunne bli avkortet.

Grunnopplysninger

I denne seksjonen skal det gis opplysninger om din siidaandel, slike som siidaandelskode, hvem som er leder, hvilket distrikt siidaandelen tilhører, hvem man kan kontakte om forhold vedrørende søknaden mv.

I det elektroniske søknadsskjemaet er disse opplysningene forhåndsutfylt. Du kan ikke endre opplysningene i denne rubrikken selv. Hvis du oppdager feil i opplysningene må du ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

Hvis du sender søknad på papirskjema, må du selv fylle ut opplysningene i denne seksjonen.

Om siidaandelen

I denne rubrikken skal det oppgis informasjon om:

 • siidaandelskode
 • om du står alene som leder av siidaandel eller om du har felles siidaandel med ektefelle/samboer
 • hvilket reinbeitedistrikt siidaandelen tilhører.

Leder(e) av siidaandelen

I denne rubrikken skal det oppgis informasjon om hvem som er leder av siidaandelen – navn og fødselsnummer.

Kontaktinformasjon

I denne rubrikken skal det oppgis informasjon om siidaandelslederens navn, mobilnummer og e-postadresse. Hvis du oppdager feil i opplysningene i det elektroniske søknadsskjemaet, kan du endre dem selv. Hvis du har endret opplysningene, må du trykke på knappen «Hent ny kontaktinformasjon» for å oppdatere opplysningene.

Det er viktig at opplysningene i denne rubrikken er korrekte. Statsforvalteren bruker kontaktinformasjonen til blant annet å innhente opplysninger i forbindelse med saken.

Postadresse

I denne rubrikken skal det oppgis informasjon om postadresse som skal benyttes for kommunikasjon med siidaandelen der kommunikasjonen ikke skjer i Altinn. Hvis du oppdager feil i opplysningene i det elektroniske søknadsskjemaet, kan du endre dem selv.

Om ektefelle/samboer

Hvis du har ektefelle eller samboer, skal opplysningene om hans eller hennes navn og fødselsnummer oppgis i denne rubrikken. Opplysningene i det elektroniske søknadsskjemaet hentes fra innsendt melding om reindrift. Hvis du oppdager feil i opplysningene, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

Kontoinformasjon

I denne rubrikken oppgis kontonummer som tilskuddet skal utbetales til. Du må kontrollere at opplysninger om kontonummer er korrekte for å unngå feilutbetalinger.

Hvis dere har felles siidaandel, blir tilskuddet fortsatt kun utbetalt til ett kontonummer. Dere må derfor velge hvem av ektefellenes/samboernes kontonummer som skal brukes i søknaden. Det er ikke anledning å dele tilskuddet mellom to kontonumre.

Grunnvilkår for tilskudd

I denne seksjonen skal du bekrefte at du oppfyller vilkår for tilskudd. Du krysser av for hvert vilkår for seg selv. Hvis du gir feil eller mangelfulle opplysninger her, kan tilskuddsbeløpet bli redusert (avkortet). Hvis feilopplysninger kan medføre utbetaling av tilskudd som du ikke har rett til å motta, kan du i tillegg bli politianmeldt.

Du må huske på at når du bekrefter at vilkår for tilskudd er oppfylt, har du ansvar for at dette er riktig. Hvis du er usikker på at du oppfyller enkelte av vilkårene, må du forsøke å innhente mer informasjon om oppfyllelse av vilkåret før du sender inn søknadsskjemaet. Du kan ta kontakt med for eksempel NAV (vilkår om å ikke motta alderspensjon), slakteri (vilkår om minsteinntekt på 50 000 kroner) eller distriktsstyret (vilkår om at reintall i siidaen/distriktet er i samsvar med øvre reintall i bruksreglene).

Du må ha levert melding om reindrift innen fristen

For å kunne få tilskudd, må du ha levert melding om reindrift for tilskuddsåret innen fristen. Fristen for å levere melding om reindrift er 10. april 2021. Før din søknad om tilskudd kan behandles, må meldingen være godkjent av statsforvalteren. Hvis meldingen inneholder feil eller mangler kan det derfor ta lenger tid å behandle din søknad om tilskudd.

Du må ha hatt avgiftspliktig salgsinntekt på 50 000 kroner i siste kalenderår

Her bekrefter du at du som siidaandelsleder, eventuelt din ektefelle/samboer ved felles siidaandel og dine/deres barn under 17 år har hatt inntekt på minst 50 000 kroner i siste kalenderår. For søknadsomgangen 2020/2021 vil dette være kalenderåret 2020.

Inntekten må være knyttet til salg av reinkjøtt. Du kan for eksempel opparbeide slik inntekt ved å levere levende rein til slakteri og selge reinen til dem. Du kan istedet levere reinen til slakting på slakteri, ta reinen tilbake etter slaktingen og selge skrott eller stykningsdeler til privatpersoner. Du kan også slakte rein privat og selge skrott/stykningsdeler selv.

Det er et krav om at inntekten er opparbeidet i det siste kalenderåret. Det betyr at salg av rein til slakteri, salg av stykningsdeler til privatpersoner mv må ha skjedd i kalenderåret 2020, selv om betalingen skjer/er avtalt først i 2021.

For mer opplysninger om hvilken inntekt som omfattes, se punkt 5 – «Krav til minsteinntekt».

Du må ikke motta alderspensjon

Her bekrefter du at du enten ikke oppfyller krav til alderspensjon (både ordinær pensjon og AFP), eller har gitt avkall på alderspensjonen for hele tilskuddsåret. Hva som er kravene og hvordan avkall kan gjøres, omtales i punkt 5 – «Siidaandelsleder må ikke motta alderspensjon i søknadsåret».

Krav til reintall

Her bekrefter du at din siidaandel oppfyller kravene om reintall – enten hovedregelen om at reintallet i siidaen/distriktet er i samsvar med øvre reintall i bruksreglene, eller at siidaandelen omfattes av ett av unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-f.

Hvilke krav som stilles til hvert av unntakene finner du i punkt 5 – «Reintall».

Hvis din siidaandel omfattes av unntakene, må du beskrive hvilket unntak det er i denne boksen:

Hvis du er usikker på om din siida/distrikt oppfyller vilkår om reintall, bør du legge opp drift i din siidaandel slik at siidaandelen vil omfattes av unntakene fra kravet om reintall i siidaen/distriktet.

Produksjonspremie

I denne seksjonen krysser du av hvis du ønsker å søke om produksjonspremie og oppfyller vilkårene for dette.

Hvordan blir produksjonspremien bergenet?

Produksjonspremien beregnes på bakgrunn av avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av reinkjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelene. Inntekten skal være opparbeidet mellom 1. januar og 31. desember i siste kalenderår. For søknadsomgangen 2020/2021 er dette kalenderår 2020.

I motsetning til krav om minsteinntekt som generelt vilkår for tilskudd, blir produksjonspremien beregnet ikke bare på bakgrunn av inntekter fra salg av reinkjøtt, men også alle andre inntekter fra reinen slike som salg av duodji laget av reinen, horn, skinn og lignende.

Selv om inntektene til alle reineiere i siidaandelen inngår i beregningsgrunnlaget, blir hele tilskuddet utbetalt til siidaandelsleder. Siidaandelsleder kan så foreta fordeling av tilskudd på medlemmene i siidaandelen.

Du må bekrefte at inntektene som er oppgitt oppfyller vilkårene

I denne boksen krysser du av for at du bekrefter at inntektene som er oppgitt i søknadsskjemaet omfattes av bestemmelsen om produksjonspremie og er opparbeidet i siste kalenderår. Inntektene fra privatsalg bekreftes med vedlegg (salgsbilag, kvitteringer mv).  Som privatsalg anses salg til andre enn godkjente slakterier. For salg til godkjent slakteri blir inntekten dokumentert i slakterapporten som slakteriet sender til Landbruksdirektoratet.

Du må oppgi netto salgsinntekt

Her oppgir du sum netto salgsinntekt fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen i siste kalenderår. Inntekten skal oppgis uten merverdiavgift.

Produksjonspremien beregnes på bakgrunn av nettoinntekt. Det betyr at eventuelle frakt- og slaktekostnader trekkes fra inntekten før produksjonspremien beregnes.

Du må kontrollere at du har oppført alle inntekter som er opparbeidet i siste kalenderår, og at inntektene fra privatsalg er dokumentert ved salgsbilag, kvitteringer eller lignende dokumentasjon. Produksjonspremien blir beregnet kun fra den inntekten som er oppgitt i søknaden og dokumentert, enten ved salgsbilag/kvittering (privatsalg) eller i slakterapport fra godkjent slakteri. Inntektene som ikke er dokumentert innen 31. mai 2021 vil ikke bli tatt med ved beregning av produksjonspremie.

Kalveslaktetilskudd

I denne seksjonen krysser du av hvis du ønsker å søke om kalveslaktetilskudd og oppfyller vilkårene for dette.

Hvilke kalver innvilges det kalveslaktetilskudd for?

Kalveslaktetilskudd beregnes for kalver som er slaktet i siidaandelen i perioden 15. august til 31. mars i tilskuddsåret. Tilskuddet gis for samtlige slaktede kalver som tilhører alle medlemmer i siidaandelen.

Tilskudd innvilges kun for kalver som er:

 • slaktet ved godkjent slakteri
 • klassifisert ved optisk lengdemåling.

Når du inngår avtale med slakteri om slakting av dine kalver, må du derfor få med i avtalen at kalvene skal klassifiseres ved optisk lengdemåling.

I enkelte tilfeller blir kalven kassert, fordi tilstanden på kalven er for dårlig til å gi grunnlag for betaling per kilo. Det blir gitt kalveslaktetilskudd også for slike kalver for å stimulere at reineiere slakter ut dårlige kalver i stedet for å la dem gå til påsett. Her gjelder også krav om at kalven må være klassifisert ved optisk lengdemåling.

Kalveslaktetilskudd gis også for kalver som er tapt grunnet måling av radioaktivitet etter forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet. Tap av kalvene må godkjennes av statsforvalteren før tilskuddet innvilges.

Det gis ikke kalveslaktetilskudd for kalv som slaktes privat.

Du må oppgi antall kalver slaktet

Her fyller du inn antall kalver som er dokumentert slaktet i perioden 15. august-31. mars i tilskuddsåret.

Du må kontrollere at du har oppført alle kalver som er slaktet ved godkjent slakteri i perioden. Kalveslaktetilskudd blir beregnet kun for kalvene som er oppført i søknaden og innrapportert fra slakteriet som har slaktet kalvene. Kalveslakt som ikke er innrapportert innen 31. mai 2021 vil ikke bli tatt med ved beregning av kalveslaktetilskudd.

På grunn av kravet til optisk lengdemåling blir din søknad sjekket mot slakterapporter levert til Landbruksdirektoratet fra slakteriet for å kontrollere at alle kalvene er klassifisert slik det er påkrevet. Hvis kontrollen avdekker at enkelte av kalvene ikke er optisk lengdemålt, vil det ikke bli innvilget tilskudd for disse kalvene.

Særskilt driftstilskudd til ungdom

Du krysser av i denne seksjonen hvis du ønsker å søke om særskilt driftstilskudd til ungdom og oppfyller vilkårene for dette. Seksjonen vises kun hvis du var under 30 år per 1. januar i tilskuddsåret (1. januar 2021).

Hvem kan få særskilt driftstilskudd til ungdom?

For å få særskilt driftstilskudd til ungdom må du være under 30 år per 1. januar i tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 er dette 1. januar 2021.

Hvis du og din ektefelle/samboer har felles siidaandel, er det tilstrekkelig at den yngste av dere er under 30 år per 1. januar i tilskuddsåret.

Du må bekrefte at du oppfyller vilkåret for tilskudd

I denne boksen krysser du av for at du var under 30 år per 1. januar 2021, eventuelt at den yngste samboeren/ektefellen i felles siidaandel var under 30 år per 1. januar 2021.

Særskilt driftstilskudd til kvinner

Du krysser av i denne seksjonen hvis du ønsker å søke om særskilt driftstilskudd til kvinner og oppfyller vilkårene for dette. Seksjonen vises kun hvis du er registrert som kvinnelig siidaandelsleder i systemet.

Hvem kan få driftstilskudd til kvinner?

For å få særskilt driftstilskudd til kvinner, må du:

 • være registrert alene som leder av siidaandel per 31. mars i tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 er dette 31. mars 2021.
 • ha reindrift som hovednæring. Dette innebærer at minst 75 prosent av alle dine inntekter i ligningsåret 2019 må komme fra reindrift. Dette gjelder alle inntekter du har, både som lønnsmottaker og som selvstendig næringsdrivende.

Du må bekrefte av vilkårene er oppfylt

I denne rubrikken skal du bekrefte at du oppfyller vilkår for tilskuddet. Hvis du gir feil eller mangelfulle opplysninger her, kan tilskuddsbeløpet bli redusert (avkortet). Hvis feilopplysninger kan medføre utbetaling av tilskudd som du ikke har rett til å motta, kan du i tillegg bli politianmeldt.

Du må huske på at når du bekrefter at vilkår for tilskudd er oppfylt, har du ansvar for at dette er riktig. Hvis du er usikker på at du oppfyller enkelte av vilkårene, må du ta kontakt med statsforvalteren (vilkår om å være registrert alene som siidaandel) eller skatteetaten (vilkår om at 75 prosent av all inntekt kommer fra reindrift).

Etableringstilskudd

Du krysser av i denne seksjonen hvis du ønsker å søke om etableringstilskudd og oppfyller vilkårene til dette. Denne seksjonen vises kun hvis det er registrert i systemet at du har overtatt siidaandel for tre år siden eller senere.

Hvem kan få etableringstilskudd?

For å få etableringstilskudd, må du:

 • ha overtatt siidaandel for tre år siden eller senere
 • var under 35 år på tidspunktet for overdragelsen.

Tidspunktet for overdragelsen er den datoen som er påført i statsforvalterens vedtak om godkjenning av overdragelsen av siidaandelen. Dette kan være en annen dato enn dato for godkjenning av overføringen.

Du kan søke om etableringstilskudd i det tilskuddsåret siidaandelen er overdratt og i de to påfølgende år. Du må være under 35 år på tidspunktet for overdragelsen. Det betyr at i år to eller tre etter overdragelsen kan du være over 35 år.

Hvis dere er samboere/ektefeller i fellesskap som overtar siidaandel sammen, er det tilstrekkelig at en av dere er yngre enn 35 år på tidspunktet for overdragelsen.

Du trenger ikke å oppfylle vilkåret om minsteinntekt på 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift for å få etableringstilskudd. Hvis din inntekt i siste kalenderår er mindre enn 50 000, vil du kun få etableringstilskudd. Hvis du oppfyller krav til minsteinntekt, vil du også ha rett til å få de andre tilskuddene, så lenge du oppfyller kravene for å få det enkelte tilskuddet.

Du må bekrefte av vilkårene er oppfylt

I denne rubrikken skal du bekrefte at du oppfyller vilkår for tilskuddet. Hvis du gir feil eller mangelfulle opplysninger her, kan tilskuddsbeløpet bli redusert (avkortet). Hvis feilopplysninger kan medføre utbetaling av tilskudd som du ikke har rett til å motta, kan du i tillegg bli politianmeldt.

Du må huske på at når du bekrefter at vilkår for tilskudd er oppfylt, har du ansvar for at dette er riktig. Hvis du er usikker på hvor mange år som har gått siden overdragelsen, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde før du sender inn søknaden.

Ektefelle-/samboertillegg

Du krysser av i denne seksjonen hvis du ønsker å søke om ektefelle-/samboertillegg og oppfyller vilkårene for dette.

Hvem kan få ektefelle-/samboertillegg?

For å få ektefelle-/samboertillegg må du og din samboer/ektefelle:

 • utøve aktiv reindrift i samme siidaandel
 • ikke eie rein eller være registrert i annen siidaandel
 • ingen av dere kan ha brutto inntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i siste ligningsår.
Begge må utøve aktiv reindrift i samme siidaandel

Begrepet «utøve aktiv reindrift i samme siidaandel» betyr at dere må ha tilknytning til driften i den siidaandelen som søker om tilskudd. Hvis dere har felles siidaandel, er dette vilkåret automatisk oppfylt. Det kreves likevel ikke at dere begge står oppført som ledere av siidaandel. Dere kan selv bestemme hvordan dere skal fordele pliktene mellom dere.

Det er ikke et krav om at ektefelle/samboer har eget merke. Hvis begge har eget merke og eventuelt rein, er det likevel et krav om at begge eier rein i samme siidaandel. Det er heller ikke anledning at dere er registrert som reindriftsutøvere i to forskjellige siidaandeler.

Ingen av dere kan ha bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner

Hvis en av dere har en bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i siste ligningsår, mister dere rett på ektefelle-/samboertillegg. Siste ligningsår er kalenderåret som ligger to år tilbake i forhold til slutten av tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 vil dette være kalenderåret 2019. Vilkåret dokumenteres ved innsending av Skatteoppgjør 2019 for begge ektefeller/samboere.

Du må bekrefte av vilkårene er oppfylt

I denne rubrikken skal du bekrefte at du og din ektefelle/samboer oppfyller vilkår for tilskuddet. Hvis du gir feil eller mangelfulle opplysninger her, kan tilskuddsbeløpet bli redusert (avkortet). Hvis feilopplysninger kan medføre utbetaling av tilskudd som du ikke har rett til å motta, kan du i tillegg bli politianmeldt.

Du må huske på at når du bekrefter at vilkår for tilskudd er oppfylt, har du ansvar for at dette er riktig. Hvis du er usikker på om vilkårene er oppfylt, kan du ta kontakt med statsforvalteren (vilkår om å ikke eie rein/være registrert i en annen siidaandel) eller Skatteetaten (vilkår om brutto inntekt utenfor reindriften på 200 000 kroner eller mindre).

Vedlegg

Her laster du opp den dokumentasjon som er påkrevet og relevant for tilskuddet du søker på. Enkelte vedlegg sender du sammen med melding om reindrift. Det kan være privat avtale mellom to eller flere siidaandeler om fordeling av reintall, dokumentasjon på avgang av rein etter siste pålagte telling mv. Hvis du allerede har sendt vedlegget, er det ikke nødvendig å sende det på nytt når du søker om tilskudd.

Ikke legg ved krypterte eller passordbeskyttede vedlegg, da disse er uleselige for statsforvalteren.

Skjema landbruk (RF-1177)

For å kunne få alle tilskudd etter forskriften unntatt etableringstilskudd, må du oppfylle krav om minsteinntekt. Dette dokumenteres ved innsending av skjemaet Landbruk (RF-1177) for siste kalenderår, der inntekt fra reindrift, og blant annet inntekt fra salg av kjøtt av rein, fremgår. For søknadsåret 2020/2021 er dette kalenderår 2020. Skjemaet brukes for å kontrollere at inntekten er opparbeidet og innberettet til skattemyndighetene.

Dokumentasjon på salgsinntekt fra medlemmene i siidaandelen

Produksjonspremie beregnes fra avgiftspliktige inntekter som tilhører alle medlemmer i siidaandelen. Inntektene må dokumenteres ved medlemmenes tilleggsskjema til næringsoppgaven, slaktebilag eller annen tilsvarende dokumentasjon på inntekten, slik som kvittering eller bilag fra privat salg av rein.

Skatteoppgjør

Skatteoppgjør fra siste ligningsår (for søknadsåret 2020/2021 er dette kalenderåret 2019) skal legges ved i to tilfeller:

 • Ved søknad om særskilt driftstilskudd til kvinner. Skatteoppgjøret er dokumentasjon på at minst 75 prosent av søkers inntekt kommer fra reindrift.
 • Ved søknad om ektefelle-/samboertillegg. Skatteoppgjøret er dokumentasjon på at ingen av ektefeller/samboere har inntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner.

Dokumentasjon på privat omsetning

Du kan få produksjonspremie både hvis du har slaktet og solgt rein ved slakteri, og hvis du har slaktet og/eller solgt rein privat. Reinen som er slaktet privat fremgår ikke i slakterapporter som reindriftsmyndighetene får inn, og må derfor dokumenteres på annen måte.

Hvis du har slaktet og/eller solgt rein privat, må du legge ved dokumentasjon på privat omsetning av rein. Dette kan for eksempel være kvittering som viser hva som er solgt og hvor mye som er betalt.

For å bli godkjent som dokumentasjon på privatsalg, må kvittering/bilag minst inneholde:

 • navn og adresse på selger og kjøper
 • dato for salg
 • varens art og omfang
 • pris med og uten merverdiavgift.

Dokumentasjon på avgang av rein etter siste pålagte telling

Hvis det har vært gjennomført offentlig kontrollert telling i din siidaandel i løpet av tilskuddsåret, må all avgang av rein som har skjedd i tiden etter tellingen dokumenteres. Dokumentasjon av avgang kan for eksempel være bekreftelse fra SNO eller statsforvalteren på tap av dyr, og opplysninger om slakt slike som slaktebilag eller dokumentasjon på privatslakt. Dokumentasjon må være godkjent senest 31. mai i søknadsåret.

Avtale om fordeling av reintall

Hvis statsforvalteren har fastsatt reintall for din siidaandel etter reindriftsloven § 60 femte ledd, kan du og andre siidaandeler i siidaen/distriktet inngå en avtale om annen fordeling av reintall enn det som fremgår av statsforvalterens vedtak. Summen av siidaandelens reintall i avtalen må være i samsvar med summen av siidaandelenes reintall i statsforvalterens vedtak.

Vanligvis blir slik avtale sendt inn ved levering av melding om reindrift. Hvis du har sendt inn avtale tidligere, trenger du ikke å legge det ved når du søker om tilskudd.

Øvrige vedlegg

Hvis du mener at du har flere dokumenter som er relevante og nødvendige for behandling av din søknad, kan du laste dem opp her.

Oppsummering og send

Utfyllende informasjon til søknaden

Hvis du har behov for å presisere eller forklare opplysninger som du har fylt ut i søknaden, kan du skrive dette inn i feltet «Utfyllende informasjon til søknaden» som du finner under seksjonen «oppsummering og send» i søknadsskjemaet.

Merknadsfeltet kan være nyttig hvis du får en varselmelding under registrering av søknaden. Varselmeldinger informerer deg om at det kan være feil i søknaden. Hvis du er uenig i at søknaden inneholder feil og derfor ikke vil gjøre endringer i samsvar med varselmeldingen, bør du legge inn en forklaring i kommentarfeltet på hvorfor du leverer inn søknaden med en varselmelding. Kommentarer som legges inn blir synlig for den som saksbehandler din søknad.

Du skal ikke skrive spørsmål i merknadsfeltet. Alle spørsmål knyttet til din søknad om tilskudd skal rettes til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

Forhåndsvisning av søknaden

Du kan trykke på knappen «forhåndsvisning av søknaden» for å se hva du har fylt ut i søknaden om tilskudd.

Slik forhåndsvisning kan gi deg bedre oversikt over søknaden som helhet. Vær oppmerksom på at forhåndsvisningen ikke er den endelige versjonen av søknaden, og heller ikke en kvittering på innsendt søknad.

Bekreftelse av opplysninger

Før du sender inn søknaden må du krysse av for at du forsikrer at du har gitt korrekte opplysninger i søknaden. Du må kunne dokumentere opplysningene hvis du blir bedt om det. Du må også forsikre deg om at du er kjent med reglene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag og i gjeldende reindriftsavtale. Videre må du forsikre at du er kjent med at uriktige opplysninger i søknaden kan medføre avkorting, krav om tilbakebetaling av tilskudd og straffansvar etter straffeloven kapittel 30.

Ved å søke om tilskudd forplikter du siidaandelen til å gi de opplysningene forvaltningen krever, og godta kontrolltiltakene som blir iverksatt. Opplysningene i søknaden blir kontrollert mot ulike kilder, for eksempel slaktebasen. Hvis opplysningene ikke stemmer med kilden, kan du bli kontaktet av statsforvalteren. Når statsforvalteren behandler søknaden kan de kreve innsyn i dokumentasjon (for eksempel regnskap, bilag med mer).

Kontroller søknaden

Før du sender inn søknaden må du trykke på «Kontroller søknaden». Systemet vil da kontrollere opplysningene i søknaden din, og du vil få en oversikt over hvilke meldinger som har slått ut i søknaden. Meldingene vises også i den seksjonen der feilen/varselet har slått ut. Kontrollene skal være til hjelp, og bidra til at det blir ført opp korrekte opplysninger i søknaden. Vær oppmerksom på at søknaden ikke blir sendt inn når du trykker på «Kontroller søknad». Søknaden blir først sendt inn når du trykker på «Send søknad». Du får ikke til å trykke på «Send søknad» før etter du har trykket på «Kontroller søknad».

Hvis du etter å ha trykket «Kontroller søknad» går tilbake til andre seksjoner i søknaden din, vil kontrollene kjøres hver gang du går fra en seksjon til en annen. Meldingene vil da dukke opp så fort du skifter seksjon.

Kontrollene i søknadsskjemaet utløser tre ulike meldingstyper:

 • stoppmeldinger
 • varselmeldinger
 • informasjonsmeldinger.
Stoppmeldinger (rød farge)

Noen kontroller utløser stoppmeldinger, som hindrer deg i å sende inn søknaden. Stoppmeldingen vises i søknaden som en rød boks. Meldingsteksten vil gi en beskrivelse av hva som er feil, slik at du får en mulighet til å rette opp feilen. Når feilen rettes i søknadsskjemaet, vil stoppmeldingen forsvinne, og det vil være mulig å sende inn søknaden.

Mange av stoppmeldingene utløses av logiske kontroller innad i søknaden. For eksempel vil du utløse stoppmelding ved å føre opp flere slaktede kalver enn totalt antall rein oppgitt for siidaandelen.

Varselmeldinger (oransje farge)

En varselmelding er en indikasjon på at det er en feilregistrering i søknaden. Varselmeldingen vises som en oransje boks i søknaden. Får du en varselmelding, bør du undersøke om det er en feilregistrering i søknaden. Hvis det er en feilregistrering, skal denne rettes før søknaden sendes inn. Hvis du mener opplysningene i søknaden er korrekte og kontrollgrunnlaget er feil, kan du levere søknaden med en varselmelding. Legg gjerne inn en kommentar til søknaden hvor du forklarer hvorfor du mener kontrollgrunnlaget er feil. Hvis det viser seg at kilden det kontrolleres mot er korrekt, og søknadsopplysningene er feil, kan ditt tilskudd bli avkortet (redusert).

Informasjonsmeldinger (blå farge)

En informasjonsmelding vises i en blå boks med blå skrift i søknaden. En informasjonsmelding kan for eksempel informere deg om at det i år er registrert et tilskudd som du ikke er tidligere har søkt på.

Innsending av søknad

Når du har fylt ut og kontrollert søknaden, sender du inn søknaden ved å trykke på «send søknad».

Du vil motta en kvittering som bekrefter at søknaden er sendt inn, se avsnitt under. Det vil ikke være mulig å trykke på «send søknad» før etter at du har krysset av for at du bekrefter opplysningene, og trykket på «kontroller søknad».

Hvis du trykker på «lagre søknad (fortsett utfylling senere)», blir ikke søknaden din sendt inn. Du vil da kun ha lagret en kladd, og må gå inn senere for å sende søknaden. Hvis du gjør endringer, må du sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort.

Hvis du får tekniske problemer ved innsending av søknaden, må du vente til du får bekreftelse på innsendt søknad i din innboks i Altinn. Hvis bekreftelsen ikke kommer, kontakt brukerstøtte for Altinn, eller telefon 75 00 60 00. Ha feilmeldingen/feilkoden tilgjengelig for å få bedre hjelp fra brukerstøtten.

Kvittering på innsendt søknad og vedtaksbrev i Altinn

Når du har trykket på «Send søknad» får du opp et vindu med bekreftelse på innsendt søknad. Det blir samtidig sendt en bekreftelse på innsendt søknad til din Altinn-innboks. Vi anbefaler å sjekke at kvittering er mottatt etter at søknaden er sendt inn (vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før kvitteringen blir tilgjengelig i Altinn). Hvis du ikke mottar kvittering på innsendt søknad i Altinn, må du kontrollere om du faktisk har sendt inn søknaden og alle nødvendige vedlegg, og eventuelt kontakte brukerstøtte for Altinn for å få hjelp. For å få tilgang på kvitteringen må du velge riktig aktør, altså det enkeltmannsforetaket som du har sendt inn søknad for, ikke deg som privatperson.

Fant du det du lette etter?