Til hovedinnhold

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – forvaltningsansvar og saksbehandling

1. Hvem har ansvar for hva

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddsordningen. Det betyr at Landbruksdirektoratet har ansvar for å:

 • forvalte og utvikle regelverk
 • behandle klager på vedtak fattet av Statsforvalter
 • utarbeide søknadsmateriell til søkere
 • vedlikeholde og videreutvikle Agros (fagsystemet for registrering av søknad, saksbehandling og utbetaling av tilskudd)
 • utarbeide utfyllende kommentarer til regelverket
 • utarbeide instruks og retningslinjer for saksbehandling
 • gjennomføre utbetalingen av tilskuddsmidlene
 • føre regnskap for disponeringen av tilskuddsmidlene

Statsforvalteren

Statsforvalteren er forvaltningsnivået over kommunen, og har ansvar for å:

 • veilede kommunene om regelverket for tilskudd til drenering av jordbruksjord, om kravene til saksbehandling som følger av forvaltningsloven og om bruk av fagsystemet Agros
 • følge opp at kommunen gjennomfører sin forvaltning i tråd med gjeldende regelverk, frister mv.
 • følge med på forbruket av midler i kommunene og legge til rette for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene
 • behandle klager på vedtak fattet av kommunen

Statsforvalteren kan også foreta stedlig kontroll hos foretaket.

Se også i Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen for oversikt over overordnede ansvarsområder for Statsforvalter knyttet til tilskuddsforvaltningen generelt og forvaltningen av tilskudd til drenering av jordbruksjord spesielt.

Forbruk av midler - Statsforvalterens oppfølging

Statsforvalteren må følge med på forbruket av midler i kommunene og sørge for en forvaltning av midlene som fremmer aktivitet. Statsforvalteren har anledning til å omfordele udisponerte midler i løpet av året i Agros. En slik omfordeling må skje i tett dialog med de berørte kommunene. Endringer i budsjettfullmakter til kommunen må meddeles skriftlig.

Landbruksdirektoratet anbefaler at Statsforvalteren innen 1. september hvert år skaffer seg oversikt over kommunenes forbruksprognoser, med forventet sum for innvilgninger, ubrukte midler per 1.september og antatt udisponerte midler ved årsslutt. Kommuner som har behov for mer midler må melde fra om dette til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan da i dialog med kommunene, vurdere å omfordele den ubrukte ramma dersom midlene kan utnyttes i andre kommuner.

Kommunen

Det fremgår av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord at kommunen er vedtaksmyndighet for tilskuddsordningen. Det innebærer blant annet at kommunen har ansvar for å:

 • fastsette søknadsfrist
 • informere og veilede om regelverket og om søknadsprosessen
 • saksbehandle søknader og fatte vedtak om tilskudd
 • eventuelt foreta stedlig kontroll hos foretaket
 • godkjenne utbetaling av tilskudd etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker
 • forberede eventuell klage til Statsforvalteren

Oppgaver i saksbehandlingen

I saksbehandlingen skal kommunen blant annet:

 • prioritere tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning
 • vurdere om tiltaket kan medføre vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner (om tiltaket medfører slik skade, kan ikke kommunen gi tilskudd til tiltaket) 
 • innhente uttalelse fra fylkeskommunen/Sametinget, hvis tiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner

Kommunen kan ikke gi tilskudd til tiltak som er påbegynt eller utført.

Varslingsplikt for fredete kulturminner

Mens tiltaket er i gang skal kommunen varsle fylkeskommunene/Sametinget umiddelbart, hvis

 • det oppdages automatisk fredete kulturminner
 • tiltaket kan ødelegge kulturminnet ved at det blir skadet, tildekket, flyttet eller på annen måte blir utskjemt

Endringer av tiltaket

Hvis søker ønsker å endre det omsøkte tiltaket eller plasseringen av grøftearealet, skal kommunen vurdere om søker kan få dette godkjent.

Disponere inndratte midler

Kommunen kan disponere inndratte midler i løpet av året på nytt. Udisponerte midler hos kommunene ved årsskiftet vil bli trukket tilbake til Statsforvalteren.

Fylkeskommunen/Sametinget

Fylkeskommunen/Sametinget skal uttale seg endelig om kulturminner, innen tre måneder fra de har mottatt søknaden. Hvis tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner og det ikke er gitt dispensasjon for å gjennomføre dreneringen, vil søknad om tilskudd til drenering også bli ansett som søknad om dispensasjon etter kulturminneloven. Fylkeskommunen/Sametinget vil da innhente endelig avgjørelse fra Riksantikvaren. 

Ved funn av automatisk fredete kulturminner mens tiltaket er i gang eller ved fare for at tiltaket kan ødelegge et kulturminne, skal Kulturminnemyndigheten senest innen tre uker fra det tidspunktet melding er kommet fram, avgjøre om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. 

Fant du det du lette etter?