Til hovedinnhold

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

6. Klager og omgjøring av vedtak uten klage

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak fattet av kommunen. Klagefristen er tre uker fra søker mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. Søker skal adressere klagen til Statsforvalteren, og sende den til kommunen for ny vurdering. Kommunen vurderer hvorvidt de selv omgjør sitt eget vedtak, jf. forvaltningsloven § 35. Hvis kommunen imøtekommer klagen fullt ut, skal ikke kommunen sende klagen til Statsforvalteren. Om kommunen bare delvis eller ikke tar klagen til følge, skal kommunen uttale seg om klagen og sende den til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Fant du det du lette etter?